سایت اینترنتی فدراسیون فوتبال برنامه فصل جدید لیگ را اعلام کرد، برنامه این فصل بازیها به شرح ذیل میباشد.

هفته اول

 گروه اول:

 گیتی‌پسند اصفهان _ شهرداری بندر عباس

گل گهر سیرجان -صنعت نفت آبادان

 استقلال اهواز _ الوند همدان

 نساجی مازندران – پدیده مشهد

 سیاه‌جامگان مشهد _ فولاد یزد

 نیروی زمینی تهران – شهرداری یاسوج

 در این هفته گهر دورود استراحت دارد.

 گروه دوم:

 مس رفسنجان_ البدر بندرکنگ

پاس همدان – نفت مسجد‌سلیمان

 ایران‌جوان بوشهر _ نفت و گاز گچساران

آهن بافق یزد -ابومسلم خراسان

 راهیان کرمانشاه_ سایپای شمال

پیکان تهران -داماش ایرانیان

 در این هفته آلومینیوم هرمزگان استراحت دارد.

 هفته دوم

 گروه اول:

 گهر دورود _ گل گهر سیرجان

الوند همدان -گیتی‌پسند اصفهان

صنعت نفت آبادان – نساجی مازندران

فولاد یزد –  استقلال اهواز

 پدیده مشهد _ نیروی زمینی تهران

 شهرداری یاسوج -سیاه‌جامگان مشهد

 در این هفته شهرداری بندرعباس استراحت دارد.

 گروه دوم:

 آلومینیوم هرمزگان_ پاس همدان

نفت و گاز گچساران- مس رفسنجان

 نفت مسجد سلیمان_ آهن بافق یزد

سایپای شمال- ایران‌جوان بوشهر

ابومسلم خراسان_ پیکان تهران

 داماش ایرانیان – راهیان کرمانشاه

 البدر بندرکنگ در این هفته استراحت دارد.

 هفته سوم

 گروه اول:

 شهرداری بندرعباس _ الوند همدان

نساجی مازندران-  گهر دورود

 گیتی پسند اصفهان_ فولاد یزد

 نیروی زمینی تهران – صنعت نفت آبادان

 استقلال اهواز_ شهرداری یاسوج

 سیاه جامگان – پدیده مشهد

 در این هفته گل گهر سیرجان استراحت دارد.

 گروه دوم:

 البدر بندرکنگ _ نفت و گاز گچساران

 آهن بافق یزد – آلومینیوم هرمزگان

 مس رفسنجان_ سایپای شمال

 پیکان تهران¬ – نفت مسجد سلیمان

 ایران جوان بوشهر_ داماش ایرانیان

 راهیان کرمانشاه – ابومسلم خراسان

 در این هفته پاس همدان استراحت دارد.

 هفته چهارم

گروه اول:

 گلگهر سیرجان_ نساجی مازندران

فولاد یزد – شهرداری بندر‌عباس

 گهر دورود _ نیروی زمینی تهران

شهرداری یاسوج- گیتی پسند اصفهان

 صنعت نفت آبادان_ سیاه‌جامگان مشهد

 پدیده مشهد – استقلال اهواز

 در این هفته الوند همدان استراحت دارد.

 گروه دوم:

 پاس همدان_ آهن بافق یزد

 سایپای شمال –البدر بندرکنگ

 آلومینیوم هرمزگان _ پیکان تهران

 داماش ایرانیان – مس رفسنجان

 نفت مسجد سلیمان_ راهیان کرمانشاه

 ابومسلم خراسان – ایران جوان بوشهر

 در این هفته نفت و گاز گچساران استراحت دارد.

 هفته پنجم

 گروه اول:

 الوند همدان_ فولاد یزد

نیروی زمینی تهران-  گلگهر سیرجان

 شهرداری بندر عباس_ شهرداری یاسوج

سیاه‌جامگان مشهد- گهر دورود

 گیتی‌پسند اصفهان_ پدیده مشهد

 استقلال اهواز -صنعت نفت آبادان

 در این هفته نساجی مازندران استراحت دارد.

 گروه دوم:

 نفت و گاز گچساران_ سایپای شمال

پیکان تهران – پاس همدان

 البدر بندرکنگ_ داماش ایرانیان

راهیان کرمانشاه-  آلومینیوم هرمزگان

 مس رفسنجان_ ابومسلم خراسان

 ایران‌جوان بوشهر -نفت مسجد سلیمان

 در این هفته آهن بافق یزد استراحت دارد.

هفته ششم

 گروه اول:

 نساجی مازندران_ نیروی زمینی تهران

 شهرداری یاسوج – الوند همدان

 گلگهر سیرجان _ سیاه جامگان مشهد

پدیده مشهد-  شهرداری بندر‌عباس

 گهر دورود _ استقلال اهواز

صنعت نفت آبادان- گیتی‌پسند اصفهان

 در این هفته فولاد یزد استراحت دارد.

 گروه دوم:

آهن بافق یزد_ پیکان تهران

داماش ایرانیان-  نفت و گاز گچساران

 پاس همدان_ راهیان کرمانشاه

ابومسلم خراسان-  البدر بندرکنگ

 آلومینیوم هرمزگان_ ایران‌جوان بوشهر

 نفت مسجد‌سلیمان -مس رفسنجان

 در این هفته سایپای شمال استراحت دارد.

هفته هفتم

 گروه اول:

 فولاد یزد_ شهرداری یاسوج

 سیاه جامگان مشهد -نساجی مازندران

 الوند همدان_ پدیده مشهد

 استقلال اهواز -گل گهر سیرجان

 شهرداری بندرعباس_ صنعت نفت آبادان

 گیتی‌پسند اصفهان – گهر دورود

 در این هفته نیروی زمینی تهران استراحت دارد.

 گروه دوم:

 سایپای شمال_ داماش ایرانیان

 راهیان کرمانشاه -آهن بافق یزد

 نفت و گاز گچساران_ ابومسلم خراسان

 ایران‌جوان بوشهر – پاس همدان

البدر بندرکنگ_ نفت مسجد‌سلیمان

 مس رفسنجان -آلومینیوم هرمزگان

 در این هفته پیکان تهران استراحت دارد.

هفته هشتم

گروه اول:

 نیروی زمینی تهران_ سیاه‌جامگان مشهد

پدیده مشهد- پولاد یزد

 نساجی مازندران_ استقلال اهواز

 صنعت نفت آبادان – الوند همدان

گل گهر سیرجان_ گیتی‌پسند اصفهان

 گهر دورود – شهرداری بندر‌عباس

 دراین هفته شهرداری یاسوج استراحت دارد.

 گروه دوم:

 پیکان تهران_ راهیان کرمانشاه

ابومسلم خراسان – سایپای شمال

 آهن بافق یزد_ ایران‌جوان بوشهر

 نفت مسجد‌ سلیمان – نفت و گاز گچساران

 پاس همدان_ مس رفسنجان

 آلومینیوم هرمزگان – البدر بندرکنگ

 در این هفته داماش ایرانیان استراحت دارد.

 هفته نهم

 گروه اول:

 شهرداری یاسوج_ پدیده مشهد

استقلال اهواز – نیروی زمینی تهران

 فولاد یزد_ صنعت نفت آبادان

 گیتی‌پسند اصفهان- نساجی مازندران

 الوند همدان_ گهر دورود

 شهرداری بندر‌عباس – گل گهر سیرجان

 در این هفته سیاه‌جامگان مشهد استراحت دارد.

 گروه دوم:

 داماش ایرانیان_ ابومسلم خراسان

 ایران‌جوان بوشهر – پیکان تهران

 سایپای شمال_ نفت مسجد سلیمان

  مس رفسنجان – آهن بافق یزد

 نفت و گاز گچساران_ آلومینیوم هرمزگان

البدر بندرکنگ–  پاس همدان

در این هفته راهیان کرمانشاه استراحت دارد.

هفته دهم

 گروه اول:

 سیاه‌جامگان مشهد_ استقلال اهواز

 صنعت نفت آبادان – شهرداری یاسوج

 نیروی زمینی تهران_ گیتی‌پسند اصفهان

گهر دورود-  فولاد یزد

 نساجی مازندران_ شهرداری بندر عباس

گل گهر سیرجان-  الوند همدان

 در این هفته پدیده مشهد استراحت دارد.

گروه دوم:

 راهیان کرمانشاه_ ایران جوان بوشهر

 نفت مسجد سلیمان – داماش ایرانیان

 پیکان تهران_ مس رفسنجان

آلومینیوم هرمزگان-  سایپای شمال

 آهن بافق یزد_ البدر بندرکنگ

پاس همدان –  نفت و گاز گچساران

 در این هفته ابومسلم مشهد استراحت دارد.

هفته یازدهم

 گروه اول:

 پدیده مشهد_ صنعت نفت آبادان

 گیتی‌پسند اصفهان – سیاه‌جامگان مشهد

 شهرداری یاسوج_ گهر دورود

 شهرداری بندر عباس – نیروی زمینی تهران

 فولاد یزد_ گل گهر سیرجان

الوند همدان-  نساجی مازندران

 در این هفته استقلال اهواز استراحت دارد.

 گروه دوم:

 ابومسلم خراسان_ نفت مسجد سلیمان

مس رفسنجان-  راهیان کرمانشاه

 داماش ایرانیان_ آلومینیوم هرمزگان

البدر بندرکنگ–  پیکان تهران

 سایپای شمال_ پاس همدان

نفت و گاز گچساران – آهن بافق یزد

 در این هفته ایران جوان بوشهر استراحت دارد.

هفته دوازدهم

گروه اول:

 استقلال اهواز_ گیتی‌پسند اصفهان

گهر دورود-  پدیده مشهد

 سیاه جامگان مشهد_ شهرداری بندر‌عباس

گلگهر سیرجان-  شهرداری یاسوج

 نیروی زمینی تهران_ الوند همدان

 نساجی مازندران – فولاد یزد

 در این هفته صنعت نفت آبادان استراحت دارد.

 گروه دوم:

 ایران جوان بوشهر_ مس رفسنجان

آلومینیوم هرمزگان-  ابومسلم خراسان

 راهیان کرمانشاه_ البدر بندرکنگ

 پاس همدان-  داماش ایرانیان

 پیکان تهران_ نفت و گاز گچساران

آهن بافق یزد – سایپای شمال

 در این هفته نفت مسجد‌سلیمان استراحت دارد.

هفته سیزدهم

 گروه اول:

 صنعت نفت آبادان_ گهر دورود

 شهرداری بندر عباس -استقلال اهواز

 پدیده‌ مشهد_ گل گهر سیرجان

الوند همدان-  سیاه‌جامگان مشهد

 شهرداری یاسوج_ نساجی مازندران

 فولاد یزد – نیروی زمینی تهران

 در این هفته گیتی‌پسند استراحت دارد.

 گروه دوم:

 نفت مسجد‌ سلیمان_ آلومینیوم هرمزگان

 البدر بندرکنگ– ایران جوان بوشهر

ابومسلم خراسان_ پاس همدان

 نفت و گاز گچساران – راهیان کرمانشاه

 داماش ایرانیان_ آهن بافق یزد

 سایپای شمال – پیکان تهران

 در این هفته مس رفسنجان استراحت دارد.

Playmax
۳ شهریور ۱۳۹۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.