رده

نام دوتیم

بازی فوتبال

امتیاز

مهارت شوت

امتیاز

مهارت 1&1

امتیاز

بهترین بازیکن

1

9سال

البدر(ر) – دریانوردان

3-0

15-0

1-1

2-2

6-8

11-15

صلاح الدین بحری(البدر ر)

2

10سال

پاس (ب) – دریانوردان

2-0

10-0

5-0

10-0

11-4

20-7

محمدمهدی حاجی زاده(پاس ب)

3

10 سال

البدر(ج) – دریانوردان

7-0

35-0

7-3

14-6

15-1

29-2

سعیدبغیاز(البدرج)

4

10 سال

شناس – البدر(د)

3-0

15-0

2-1

4-2

11-4

19-8

سیدامیرشناسی(شناس)

5

10 سال

البدر (د) – البدر (ب )

3-2

15-10

2-9

4-18

6-9

12-18

یوسف بحری(البدرد)

6

11 سال

البدر (ب) – شناس

1-0

5-0

1-1

2-2

7-8

13-14

طه محمدی(البدرب)

7

11 سال

پاس – البدر (ب)

2-2

10-10

4-3

8-6

9-10

18-19

محمدرضامحسنی(پاس)

8

11سال

دریانوردان – البدرج

3-2

15-10

3-0

6-0

4-7

7-14

صدیق ساربانی(دریا)

9

11سال

استقلال -شناس

2-1

10-5

3-3

6-6

13-9

25-18

علیرضازائری(استقلال)

10

12سال

استقلال – پاس

3-0

15-0

7-8

14-16

13-8

26-16

علیرضازائری(استقلال)

11

12سال

پاس – البدرب

6-0

30-0

10-3

20-6

15-5

30-10

محمدمحمدی(پاس)

12

12سال

البدرالف – استقلال

4-2

20-10

7-3

14-6

16-10

32-20

محمدرضابامری(البدرالف)

13

10سال

البدرالف-البدرب

9-0

45-0

11-5

22-10

18-16

36-12

حسین دستان (البدرالف)

14

11سال

البدرالف-البدرج

1-1

5-5

11-5

22-10

14-4

28-8

عارف جویبار (البدرج)

15

10سال

البدرالف   –البدرج

3-1

15-5

9-6

18-12

13-4

23-8

علی   اصغربامری البدرج

16

10سال

استقلال   -پاس

0-10

0-50

0-10

0-20

4-19

7-37

امیرخلیلی   پاس

17

11سال

البدرالف   – پاس

7-2

35-10

9-8

18-16

13-10

25-20

حسین   بال افکنده (البدرالف)

18

11سال

استقلال-البدرج

0-0

0-0

7-1

14-2

10-7

20-14

محمدامیررنجبر(استقلال)

19

10سال

البدرالف-شناس

5-0

25-0

11-4

22-8

19-2

38-4

آروین   آوار(البدرالف)

20

10سال

البدر   د-دریانوردان

0-0

0-0

2-1

4-2

9-4

18-8

امیرحسین انباز (دریانوردان)

21

11   سال

البدرالف-شناس

8-1

40-5

9-9

18-18

11-7

20-14

حسین   بال افکنده (البدرالف)

22

11   سال

البدر   ب-دریانوردان

0-1

0-5

4-3

8-6

10-4

20-8

آروین   آوار(البدرب)

23

9سال

البدرج-البدرر

5-0

25-0

8-8

16-16

18-2

35-4

مبین رحیمی(البدرج)

24

10سال

البدرالف-البدرد

4-0

20-0

16-7

31-14

11-3

22-6

حسن زارعی(البدرالف)

25

12سال

البدرالف-البدرب

8-1

40-5

8-9

16-18

18-3

35-6

حامددیانت کیش(البدرالف)

26

10سال

البدرالف-پاس ب

8-0

40-0

12-5

24-10

14-2

27-4

محمدرضابامری(البدرالف)

27

10سال

البدرب-پاس الف

1-3

5-15

5-12

10-24

9-13

17-26

امیرخلیلی پاس شفیق البدر

28

10سال

البدرج-استقلال

3-0

15-0

11-4

22-8

18-3

36-6

فردین بحری(البدرج)

29

11سال

البدرالف-استقلال

2-1

10-5

4-8

8-16

16-8

32-16

علی کریمی(استقلال)

30

9سال

البدرج-دریانوردان

6-0

30-0

6-2

12-4

15-2

30-1

حسن پوریان(البدرج)

31

10سال

البدرب-شناس

2-1

10-5

4-8

8-16

7-12

14-24

عادل حسن نژاد(البدرب)

32

10سال

البدرب-دریانوردان

2-1

10-5

5-3

10-6

11-7

22-11

شفیق پورنجار(البدرب)

33

11سال

البدرج-شناس

3-0

15-0

5-9

10-18

12-14

23-26

احمدقصیر(شناس)

34

13 سال

دریانوردان-البدرب

6-0

30-0

3-4

6-8

14-10

25-17

میلادرضوی(دریانوردان)

35

9سال

پاس-البدر د

1-0

5-0

8-6

16-12

11-9

21-18

محمدحمیدی(پاس)

36

10سال

پاس الف-شناس

1-0

5-0

11-5

22-10

17-8

34-16

امیرخلیلی(پاس الف)

37

10سال

پاس    ب-شناس

2-2

10-10

7-5

14-10

6-10

12-20

شهرام حاجی زادگان(پاس ب)

38

10سال

البدرج-البدرد

5-1

25-5

6-5

12-10

18-6

36-12

مسلم جمعه(البدرد)

39

40

11سال

پاس-دریانوردان

0-0

0-0

11-5

22-10

15-8

30-16

41

11سال

استقلال-البدرب

2-1

10-5

9-5

18-10

12-8

23-15

آرش   رضوانی(استقلال)

42

12سال

پاس-دریانوردان

8-0

40-0

11-5

22-10

20-5

38-10

علی   محمدنژاد(پاس)

43

12سال

استقلال-البدرب

7-1

35-5

8-2

16-4

21-11

41-22

محمدبرتری(استقلال)

44

9سال

البدر   ر-البدرد

1-4

5-20

3-5

15-25

6-10

12-20

حسن   ادهمی(البدرد)

45

10سال