روابط عمومی – کميته مسابقات فدراسيون بسکتبال کشور برنامه مرحله رفت مسابقات ليگ برتر 1391 را اعلام نمود. اين برنامه بر اساس حضور 10 تيم در مسابقات تنظيم يافته است.

برنامه ديگري نيز بر اساس حضور 9 تيم تنظيم گرديده است که در صورت عدم حضور باشگاه حفاري جدول 9 تيمي به اجرا گذاشته خواهد شد.

برنامه دور رفت مسابقات بسكتبال ليگ برتر باشگاههاي كشور-سال 1391

تيم هاي شركت كننده :حفاري ملي ايران، صنايع پتروشيمي ماهشهر، مهرام تهران، فولاد ماهان سپاهان، پتروشيمي بندرامام، شهرداري گرگان، همياري شهرداري زنجان، استقلال زرين قشم، البدر بندرکنگ، دانشگاه آزاد تهران


هفته تاريخ مسابقه

ساعت بازي

تيم ميزبان (روشن)

تيم ميهمان (تيره)

محل مسابقه

هفته اول

پنجشنبه

91.08.11

16:00

حفاري ملي ايران

دانشگاه آزاد تهران

اهواز

16:00

صنايع پتروشيمي ماهشهر

البدر بندرکنگ

ماهشهر

16:00

مهرام تهران

استقلال زرين قشم

تهران-سالن آزادي

16:00

فولاد ماهان سپاهان

همياري شهرداري زنجان

اصفهان

16:00

پتروشيمي بندرامام

 

شهرداری گرگان

بندرامام

هفته دوم

پنجشنبه

91.08.18

16:00

البدر بندرکنگ

حفاري ملي ايران

بندرکنگ

16:00

استقلال زرين قشم

دانشگاه آزاد تهران

قشم

16:00

همياري شهرداري زنجان

صنايع پتروشيمي ماهشهر

زنجان

16:00

شهرداري گرگان

مهرام تهران

گرگان

16:00

پتروشيمي بندرامام

فولاد ماهان سپاهان

بندرامام

هفته سوم

پنجشنبه

91.08.25

16:00

حفاري ملي ايران

استقلال زرين قشم

اهواز

16:00

همياري شهرداري زنجان

البدر بندرکنگ

زنجان

16:00

دانشگاه آزاد تهران

شهرداري گرگان

تهران-سالن آزادي

16:00

صنايع پتروشيمي ماهشهر

پتروشيمي بندرامام

ماهشهر

16:00

فولاد ماهان سپاهان

مهرام تهران

اصفهان

هفته چهارم

پنجشنبه

91.09.02

16:00

حفاري ملي ايران

همياري شهرداري زنجان

اهواز

16:00

شهرداري گرگان

استقلال زرين قشم

گرگان

16:00

پتروشيمي بندرامام

البدر بندرکنگ

بندرامام

16:00

دانشگاه آزاد تهران

فولاد ماهان سپاهان

تهران-سالن آزادي

18:00

مهرام تهران

صنايع پتروشيمي ماهشهر

تهران-سالن آزادي

هفته پنجم

پنجشنبه

91.09.09

16:00

شهرداري گرگان

حفاري ملي ايران

گرگان

16:00

همياري شهرداري زنجان

پتروشيمي بندرامام

زنجان

16:00

استقلال زرين قشم

فولاد ماهان سپاهان

قشم

16:00

البدر بندرکنگ

مهرام تهران

کنگ

16:00

صنايع پتروشيمي ماهشهر

دانشگاه آزاد تهران

ماهشهر

هفته ششم

دوشنبه

91.09.13

16:00

حفاري ملي ايران

پتروشيمي بندرامام

اهواز

16:00 

 

فولاد ماهان سپاهان

شهرداري گرگان

اصفهان

16:00

مهرام تهران

همياري شهرداري زنجان

تهران-سالن آزادي

16:00

استقلال زرين قشم

صنايع پتروشيمي ماهشهر

قشم

18:00

دانشگاه آزاد تهران

البدر بندرکنگ

تهران-سالن آزادي

هفته هفتم

پنجشنبه

91.09.16

16:00

فولاد ماهان سپاهان

حفاري ملي ايران

اصفهان

16:00

پتروشيمي بندرامام

مهرام تهران

بندرامام

16:00

شهرداري گرگان

صنايع پتروشيمي ماهشهر

گرگان

16:00

همياري شهرداري زنجان

دانشگاه آزاد تهران

زنجان

16:00

البدر بندرکنگ

استقلال زرين قشم

کنگ

هفته هشتم

دوشبه

91.09.20

16:00

مهرام تهران

حفاري ملي ايران

تهران-سالن آزادي

16:00

صنايع پتروشيمي ماهشهر

فولاد ماهان سپاهان

ماهشهر

18:00

دانشگاه آزاد تهران

پتروشيمي بندرامام

تهران-سالن آزادي

16:00

البدر بندرکنگ

شهرداري گرگان

کنگ

16:00

استقلال زرين قشم

همياري شهرداري زنجان

قشم

هفته نهم

پنجشنبه

91.09.23

16:00

حفاري ملي ايران

صنايع پتروشيمي ماهشهر

اهواز

16:00

مهرام تهران

دانشگاه آزاد تهران

تهران-سالن آزادي

16:00

فولاد ماهان سپاهان

البدر بندرکنگ

اصفهان

16:00

پتروشيمي بندرامام

استقلال زرين قشم

بندرامام

16:00

همياري شهرداري زنجان

شهرداري گرگان

زنجانبرنامه دور رفت مسابقات بسكتبال ليگ برتر باشگاههاي كشور-سال 1391

(9 تيمي)

تيم هاي شركت كننده :

1- صنايع پتروشيمي ماهشهر                                 2- مهرام تهران                                     3- فولاد ماهان سپاهان

4- پتروشيمي بندرامام                                          5- شهرداري گرگان                             6- همياري شهرداري زنجان

7- استقلال زرين قشم                                           8- البدر بندرکنگ                                                9- دانشگاه آزاد تهران

هفته تاريخ مسابقه

ساعت بازي

تيم ميزبان (روشن)

تيم ميهمان (تيره)

محل مسابقه

هفته اول

پنجشنبه

91.08.11

16:00

صنايع پتروشيمي ماهشهر

البدر بندرکنگ

ماهشهر

16:00

مهرام تهران

استقلال زرين قشم

تهران-سالن آزادي

16:00

فولاد ماهان سپاهان

همياري شهرداري زنجان

اصفهان

16:00

پتروشیمی بندر امام

 شهرداری گرگان

بندر امام

استراحت : دانشگاه آزاد تهران

هفته دوم

پنجشنبه

91.08.18

16:00

استقلال زرين قشم

دانشگاه آزاد تهران

قشم

16:00

همياري شهرداري زنجان

صنايع پتروشيمي ماهشهر

زنجان

16:00

شهرداري گرگان

مهرام تهران

گرگان

16:00

پتروشيمي بندرامام

فولاد ماهان سپاهان

بندرامام

استراحت : البدر بندر کنگ

هفته سوم

پنجشنبه

91.08.25

16:00

البدر بندرکنگ

همياري شهرداري زنجان

بندرکنگ

16:00

صنايع پتروشيمي ماهشهر

پتروشيمي بندرامام

ماهشهر

16:00

دانشگاه آزاد تهران

شهرداري گرگان

تهران-سالن آزادي

18:00

مهرام تهران

فولاد ماهان سپاهان

تهران-سالن آزادي

استراحت : استقلال زرين قشم

هفته چهارم

پنجشنبه

91.09.09

16:00

شهرداري گرگان

استقلال زرين قشم

گرگان

16:00

پتروشيمي بندرامام

البدر بندرکنگ

بندرامام

16:00

فولاد ماهان سپاهان

دانشگاه آزاد تهران

اصفهان

16:00

مهرام تهران

صنايع پتروشيمي ماهشهر

تهران-سالن آزادي

استراحت : همياري شهرداري زنجان

هفته پنجم

پنجشنبه

91.09.09

16:00

همياري شهرداري زنجان

پتروشيمي بندرامام

زنجان

16:00

استقلال زرين قشم

فولاد ماهان سپاهان

قشم

16:00

البدر بندرکنگ

مهرام تهران

کنگ

16:00

دانشگاه آزاد تهران

صنايع پتروشيمي ماهشهر

تهران-سالن آزادي

استراحت : شهرداري گرگان

هفته تاريخ مسابقه

ساعت بازي

تيم ميزبان (روشن)

تيم ميهمان (تيره)

محل مسابقه

هفته ششم

دوشنبه

91.09.13

16:00

فولاد ماهان سپاهان

شهرداري گرگان

اصفهان

16:00

صنايع پتروشيمي ماهشهر

استقلال زرين قشم

ماهشهر

16:00

البدر بندرکنگ

دانشگاه آزاد تهران

بندرکنگ

16:00

مهرام تهران

همياري شهرداري زنجان

تهران-سالن آزادي

استراحت : پتروشيمي بندرامام

هفته هفتم

پنجشنبه

91.09.16

16:00

پتروشيمي بندرامام

مهرام تهران

بندرامام

16:00

شهرداري گرگان

صنايع پتروشيمي ماهشهر

گرگان

16:00

دانشگاه آزاد تهران

همياري شهرداري زنجان

تهران-سالن آزادي

16:00

استقلال زرين قشم

البدر بندرکنگ

قشم

استراحت : فولاد ماهان سپاهان

هفته هشتم

دوشنبه

91.09.20

16:00

صنايع پتروشيمي ماهشهر

فولاد ماهان سپاهان

ماهشهر

16:00

پتروشيمي بندرامام

دانشگاه آزاد تهران

بندرامام

16:00

البدر بندرکنگ

شهرداري گرگان

بندرکنگ

16:00

همياري شهرداري زنجان

استقلال زرين قشم

زنجان

استراحت : مهرام تهران

هفته نهم

پنجشنبه

91.09.23

16:00

دانشگاه آزاد تهران

مهرام تهران

تهران-سالن آزادي

16:00

فولاد ماهان سپاهان

البدر بندرکنگ

اصفهان

16:00

استقلال زرين قشم

پتروشيمي بندرامام

قشم

16:00

همياري شهرداري زنجان

شهرداري گرگان

زنجان

استراحت : صنايع پتروشيمي ماهشهر

Playmax
۱۰ آبان ۱۳۹۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.