هفته اول

چهارشنبه سوم مهرماه

پیکان تهران صفر – پارسه تهران ۲

مس رفسنجان یک – البدر بندرکنگ ۲

پاس همدان یک – نفت‌مسجد‌سلیمان صفر

راهیان کرمانشاه یک – سایپا شمال یک

نفت‌وگاز گچساران ۲ – ایران جوان بوشهر ۲

یزد لوله – ابومسلم خراسان ( بعلت نامشخص بودن تیم ابومسلم این دیدار برگزار نشد )

آلومینیوم هرمزگان هفته اول استراحت داشت.

هفته دوم

دوشنبه هشتم مهرماه

نفت و گاز گچساران یک – مس رفسنجان صفر

سایپا شمال یک – ایرانجوان بوشهر ۳

پارسه تهران صفر – راهیان کرمانشاه صفر

نفت مسجد سلیمان یک – یزد لوله یک

آلومینیوم هرمزگان ۳ – پاس همدان صفر

سه شنبه نهم مهرماه

ابومسلم خراسان – پیکان تهران ( بعلت نامشخص بودن تیم ابومسلم این دیدار برگزار نشد )

البدر بندرکنگ هفته دوم استراحت داشت.

هفته سوم

یکشنبه چهاردهم مهرماه

مس رفسنجان یک – سایپا شمال یک

پیکان تهران – نفت مسجد سلیمان ، ۱۵:۱۵، شهدا شهر قدس

البدر بندرکنگ صفر – نفت و گاز گچساران صفر

راهیان کرمانشاه – ابومسلم خراسان ( بعلت نامشخص بودن تیم ابومسلم این دیدار برگزار نشد )

ایرانجوان بوشهر یک – پارسه تهران یک

یزد لوله  صفر – آلومینیوم هرمزگان صفر

پاس همدان هفته سوم استراحت داشت.

هفته چهارم

جمعه نوزدهم مهرماه

ابومسلم خراسان  یک – ایرانجوان بوشهر ۲

سایپا شمال ۴ – البدر بندرکنگ یک

پاس همدان صفر  – لوله یزد صفر

پارسه تهران یک – مس رفسنجان یک

آلومینیوم هرمزگان یک – پیکان تهران یک

نفت مسجد سلیمان یک – راهیان کرمانشاه یک

نفت و گاز گچساران هفته چهارم استراحت داشت.

هفته پنجم

چهارشنبه بیست و چهارم مهر ماه

پیکان تهران ۳ – پاس همدان ۲

مس رفسنجان صفر – ابومسلم خراسان صفر

نفت و گاز گچساران ۳ – سایپا شمال ۲

البدر بندرکنگ ۲ – پارسه تهران صفر

راهیان کرمانشاه یک – آلومینیوم هرمزگان صفر

ایران جوان بوشهر یک – نفت مسجد سلیمان صفر

یزد لوله هفته پنجم استراحت خواهد داشت

هفته ششم

دوشنبه بیست و نهم مهر ماه

آلومینیوم هرمزگان یک – ایران جوان بوشهر یک

سه شنبه سی ام مهرماه

ابومسلم خراسان  ۲ – البدر بندرکنگ یک

یزد لوله صفر- پیکان تهران یک

پارسه تهران یک – نفت و گاز گچساران صفر

پاس همدان ۲ – راهیان کرمانشاه یک

چهاشنبه یکم آبان ماه

نفت مسجد سلیمان – مس رفسنجان، ۱۵:۰۰

سایپا شمال هفته ششم استراحت داشت

هفته هفتم

جمعه سوم آبانماه

مس رفسنجان یک – آلومینیوم هرمزگان صفر

دوشنبه ششم آبانماه

سایپا شمال – پارسه تهران

راهیان کرمانشاه صفر – یزد لوله یک

نفت و گاز گچساران ۲ – ابومسلم مشهد ۲

البدر بندرکنگ صفر – نفت مسجد سلیمان ۲

ایران جوان بوشهر یک – پاس همدان صفر

پیکان تهران هفته هفتم استراحت داشت

هفته هشتم

شنبه یازدهم آبانماه

پیکان تهران صفر – راهیان کرمانشاه یک

یزد لوله یک – ایران جوان بوشهر یک

آلومینیوم هرمزگان – البدر بندرکنگ ۲

نفت مسجد سلیمان صفر – نفت و گاز گچساران ۲

یکشنبه دوازدهم آبانماه

ابومسلم مشهد ۲ – سایپا شمال یک

پاس همدان ۲ – مس رفسنجان صفر

پارسه تهران هفته هشتم استراحت داشت

هفته نهم

یکشنبه نوزدهم آبانماه

پارسه تهران ۳ -ابومسلم مشهد یک

سایپا شمال یک – نفت مسجد سلیمان ۳

مس رفسنجان صفر- یزد لوله  صفر

نفت و گاز گچساران یک – آلومینیوم هرمزگان  یک

البدر بندرکنگ ۲ – پاس همدان یک

ایران جوان بوشهر ۲ – پیکان تهران یک

راهیان کرمانشاه هفته نهم استراحت داشت

هفته دهم

یکشنبه بیست و ششم آبانماه

یزد لوله صفر – البدر بندرکنگ یک

پیکان تهران یک – مس رفسنجان ۲

راهیان کرمانشاه یک – ایران جوان بوشهر یک

پاس همدان یک – نفت و گاز گچساران صفر

نفت مسجد سلیمان یک – پارسه تهران یک

دوشنبه بیست و هفتم آبانماه

آلومینیوم هرمزگان 3 – سایپا شمال صفر

ابومسلم مشهد هفته دهم استراحت خواهد داشت

هفته یازدهم

جمعه یکم آذرماه

ابومسلم مشهد یک – نفت مسجد سلیمان یک

شنبه دوم آذرماه

پارسه تهران یک – آلومینیوم هرمزگان 3

سایپا شمال صفر – پاس همدان صفر

مس رفسنجان 3 – راهیان کرمانشاه صفر

البدر بندرکنگ 3 – پیکان تهران صفر

نفت و گاز گچساران 2 – یزد لوله یک

ایران جوان بوشهر هفته یازدهم استراحت داشت

هفته دوازدهم

شنبه نهم آذرماه 

پیکان تهران 2 – نفت و گاز گچساران 2

یزد لوله یک – سایپا شمال صفر

آلومینیوم هرمزگان صفر – ابومسلم مشهد صفر

راهیان کرمانشاه 2 – البدر بندرکنگ یک

پاس همدان صفر – پارسه تهران 2

ایران جوان بوشهر یک – مس رفسنجان صفر

نفت مسجد سلیمان هفته دوازدهم استراحت داشت

هفته سیزدهم  

شنبه هفتم دی ماه

البدر بندر کنگ 2  –ایرانجوان بوشهر صفر

ابومسلم مشهد 2 – پاس همدان یک

نفت گاز گچساران یک – راهیان کرمانشاه صفر

پارسه تهران یک- یزد لوله یک

سایپا شمال یک – پیکان تهران 2

جمعه سیزدهم دی ماه

نفت مسجد سلیمان 2 – آلومینیوم هرمزگان یک

مس رفسنجان هفته سیزدهم استراحت داشت

هفته چهاردهم  

شنبه چهاردهم دی ماه

 ابومسلم خراسان صفر – یزد لوله صفر

یکشنبه پانزدهم دی ماه

البدر بندرکنگ صفر- مس رفسنجان صفر

نفت و گاز گچساران یک – ایرانجوان بوشهر یک

سایپا شمال یک – راهیان کرمانشاه یک

پارسه تهران یک – پیکان تهران 2

نفت مسجد سلیمان 2 – پاس همدان صفر

آلومینیوم هرمزگان هفته چهاردهم استراحت داشت

هفته پانزدهم 

یکشنبه بیست و دوم دی ماه 

پاس همدان یک – آلومینیوم هرمزگان صفر

مس رفسنجان یک – نفت و گاز گچساران یک

یزدلوله 2- نفت مسجد سلیمان 2

پیکان 3  – ابومسلم خراسان یک

راهیان کرمانشاه یک – پارسه تهران صفر

ایرانجوان بوشهر 2 – سایپا شمال صفر

البدر بندرکنگ هفته پانزدهم استراحت داشت

هفته شانزدهم 

یکشنبه بیست و نهم دی ماه

نفت و گاز گچساران 3 – البدربندرکنگ یک

آلومینیوم هرمزگان یک – یزدلوله 2

سایپا شمال یک – مس رفسنجان یک

ابومسلم مشهد 4 – راهیان کرمانشاه 2

نفت مسجد سلیمان یک  – پیکان تهران صفر

دوشنبه سی ام دی ماه

پارسه تهران – ایرانجوان بوشهر

پاس همدان هفته شانزدهم استراحت داشت

هفته هفدهم 

یکشنبه ششم بهمن ماه 

یزدلوله یک – پاس همدان صفر

البدربندرکنگ یک – سایپا شمال صفر

پیکان تهران 2 – آلومینیوم هرمزگان یک

مس رفسنجان یک – پارسه تهران یک

راهیان کرمانشاه یک – نفت مسجد سلیمان صفر

ایرانجوان بوشهر 2 – ابومسلم خراسان یک

نفت و گاز گچساران هفته هفدهم استراحت داشت

هفته هجدهم

شنبه دوازدهم بهمن ماه

ابومسلم خراسان- مس رفسنجان، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

یکشنبه سیزدهم بهمن 

سایپا شمال- نفت و گاز گچساران، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

پارسه تهران – البدربندرکنگ، ورزشگاه صنایع دفاع تهران

 پاس همدان – پیکان، ورزشگاه قدس همدان

آلومینیوم هرمزگان- راهیان کرمانشاه، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

نفت مسجد سلیمان- ایرانجوان بوشهر، ورزشگاه بهنام محمدی مسجد سلیمان

یزد لوله هفته هجدهم استراحت خواهد داشت

هفته نوزدهم

یکشنبه بیستم بهمن 

پیکان – یزدلوله، ورزشگاه پیکانشهر

نفت وگاز گچساران یک– پارسه تهران 2

مس رفسنجان صفر- نفت مسجد سلیمان صفر

راهیان کرمانشاه یک – پاس همدان صفر

البدربندرکنگ صفر- ابومسلم خراسان صفر

ایرانجوان بوشهر یک – آلومینیوم هرمزگان یک

سایپا شمال هفته نوزدهم استراحت خواهد داشت

هفته بیستم 

یکشنبه بیست و هفتم بهمن ماه

ابومسلم  مشهد یک– نفت و گاز گچساران یک

پارسه تهران 2 – سایپا شمال یک

 یزدلوله 2 – راهیان کرمانشاه صفر

پاس همدان یک- ایرانجوان بوشهر یک

آلومینیوم هرمزگان یک- مس رفسنجان صفر

نفت مسجد سلیمان  یک– البدربندر کنگ صفر

پیکان تهران هفته بیستم استراحت خواهد داشت

هفته بیست ویکم

یکشنبه چهارم اسفند ماه

سایپا شمال2  – ابومسلم خراسان یک

نفت و گاز گچساران صفر –  نفت مسجد سلیمان یک

مس رفسنجان 2 – پاس همدان 2

راهیان کرمانشاه 2– پیکان تهران  صفر

ایرانجوان بوشهر یک -یزد لوله یک

البدربندرکنگ صفر – آلومینیوم هرمزگان 2

پارسه تهران هفته بیست و یکم استراحت خواهد داشت

هفته بیست و دوم 

جمعه نهم اسفند

 ابومسلم خراسان صفر – پارسه تهران صفر

شنبه دهم اسفند

پیکان تهران صفر- ایرانجوان بوشهر صفر

 یزد لوله صفر – مس رفسنجان 2

آلومینیوم هرمزگان یک – نفت و گاز گچساران صفر

پاس همدان یک – البدر بندرکنگ صفر

نفت مسجد سلیمان  یک – سایپا شمال صفر

راهیان کرمانشاه هفته بیست و دوم استراحت خواهد داشت

هفته بیست و سوم 

جمعه شانزدهم اسفند ماه

پارسه تهران یک – نفت مسجد سلیمان صفر

مس رفسنجان 2 – پیکان تهران صفر

پرسپولیس شمال 2- آلومینیوم هرمزگان یک

البدر بندرکنگ 2- یزد لوله یک

نفت و گاز گچساران یک – پاس همدان یک

ایرانجوان بوشهر 3 – راهیان کرمانشاه صفر

ابومسلم مشهد هفته بیست و سوم استراحت داشت

هفته بیست و چهارم

جمعه بیست  و سوم اسفندماه

یزد لوله صفر – نفت و گاز گچساران یک

راهیان کرمانشاه 2 – مس رفسنجان 3

نفت مسجد سلیمان 4 – ابومسلم مشهد 3

پیکان تهران 3 – البدر بندرکنگ 0

پاس همدان یک – پرسپولیس شمال صفر

شنبه بیست و چهارم اسفندماه

آلومینیوم هرمزگان 3 – پارسه تهران یک

ایران جوان بوشهر هفته بیست و چهارم استراحت داشت

هفته بیست و پنجم

یکشنبه دهم فروردین ماه

 نفت و گاز گچساران  پیکان تهران

پرسپولیس شمال – یزد لوله

ابومسلم مشهد  – آلومینیوم هرمزگان

البدر بندرکنگ  – راهیان کرمانشاه

پارسه تهران – پاس همدان

مس رفسنجان  – ایران جوان بوشهر

نفت مسجد سلیمان هفته بیست و پنجم استراحت داشت

هفته بیست و ششم

سه شنبه نوزدهم فروردین ماه

آلومینیوم هرمزگان – نفت مسجد سلیمان

ایران جوان بوشهر – البدر بندرکنگ

پاس همدان – ابومسلم مشهد

راهیان کرمانشاه – نفت و گاز گچساران

پیکان تهران – پرسپولیس شمال

یزد لوله – پارسه تهران

مس رفسنجان هفته بیست و ششم استراحت داشت

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.