هفته اول

دوشنبه بیست و هفتم شهریور ماه

نفت نوین آبادان  صفر – مس سونگون تبریز صفر

شهرداری دزفول صفر – سیاه جامگان خراسان یک

سپیدرود رشت 2 – البدر بندر کنگ صفر

داتیس لرستان 2 – سیف آباد کازرون 2

استیل آذین تهران صفر – سایپا مهر کرج 3

پرسپولیس گناوه 3 – پرسپولیس ورامین صفر

استقلال ساری – نوژن شهرداری نوشهر ( بعلت ناقص بودن کارت تیم ها این دیدار برگزار نشد )

هفته دوم
دوشنبه سوم مهر ماه

شهرداری دزفول یک – نفت نوین آبادان یک

البدر بندر کنگ 3 – مس سونگون تبریز یک

سیاه جامگان خراسان یک – داتیس لرستان یک

سایپا مهر کرج 2 – سپیدرود رشت یک

سیف آباد کازرون یک – پرسپولیس گناوه یک

نوژن شهرداری نوشهر – استیل آذین تهران (برگزار نشد )

پرسپولیس ورامین 3 – استقلال ساری صفر

هفته سوم

دوشنبه دهم مهر ماه

نفت نوین آبادان یک – البدر بندر کنگ 2

داتیس لرستان یک – شهرداری دزفول صفر

مس سونگون تبریز 2 – سایپا مهر کرج یک

پرسپولیس گناوه 2 – سیاه جامگان خراسان 2

استقلال ساری یک – سیف آباد کازرون صفر

استیل آذین تهران صفر – پرسپولیس ورامین صفر

سه شنبه یازدهم مهر ماه

سپیدرود رشت 2 – نوژن شهرداری نوشهر یک

 

هفته چهارم

دوشنبه هفدهم مهر ماه

داتیس لرستان یک – نفت نوین آبادان صفر

سایپا مهر کرج صفر – البدر بندر کنگ صفر

نوژن شهرداری نوشهر یک – مس سونگون تبریز 3

سیاه جامگان خراسان یک – استقلال ساری صفر

شهرداری دزفول 2 – پرسپولیس گناوه یک

پرسپولیس ورامین یک – سپیدرود رشت 2

سیف آباد کازرون 2 – استیل آذین تهران صفر

 

هفته پنجم

یکشنبه یست و سوم مهرماه

نفت نوین آبادان یک – سایپا مهر کرج 2

پرسپولیس گناوه 2 – داتیس لرستان صفر

البدر بندر کنگ 3 – نوژن شهرداری نوشهر صفر

استقلال ساری یک – شهرداری دزفول 2

مس سونگون تبریز 2 – پرسپولیس ورامین 2

استیل آذین تهران صفر – سیاه جامگان خراسان یک

سپیدرود رشت 5 – سیف آباد کازرون صفر

 

هفته ششم


یکشنبه سی ام مهرماه

پرسپولیس گناوه یک  – نفت نوین آبادان صفر

نوژن شهرداری نوشهر یک – سایپا مهر کرج صفر

داتیس لرستان  2 – استقلال ساری صفر

پرسپولیس ورامین یک – البدر بندر کنگ یک

شهرداری دزفول یک  – استیل آذین تهران صفر

سیف آباد کازرون صفر – مس سونگون تبریز 2

سیاه جامگان خراسان یک  – سپیدرود رشت صفر

 

هفته هفتم

یکشنبه هفتم آبان ماه

نفت نوین آبادان 3 – نوژن شهرداری نوشهر یک

استقلال ساری صفر – پرسپولیس گناوه صفر

سایپا مهر کرج 4 – پرسپولیس ورامین یک

استیل آذین تهران – داتیس لرستان

البدر بندر کنگ 4 – سیف آباد کازرون یک

سپیدرود رشت 3 – شهرداری دزفول 1

مس سونگون تبریز 2 – سیاه جامگان خراسان یک

 

هفته هشتم

 سه شنبه شانزدهم آبان ماه

استقلال ساری صفر – صنعت نفت نوین آبادان صفر

سیف آباد کازرون 3 – مهر کرج صفر  ( بعلت عدم حضور تیم سایپامهرکرج در کازرون این نتیجه اعلام شد )

سیاه جامگان مشهد 2  – البدر بندرکنگ صفر

داتیس لرستان 3 – سپیدرود رشت 4

شهرداری دزفول صفر – مس سونگون ورزقان یک

پنج شنبه هجدهم آبان ماه

پرسپولیس ورامین یک – نوژن نوشهر یک

پرسپولیس گناوه  یک – استیل آذین تهران 2

.

هفته نهم

سه شنبه بیست و سوم آبان ماه

سایپا مهرکرج  یک – سیاه جامگان مشهد یک

البدر بندرکنگ 2 – شهرداری دزفول یک

مس سونگون ورزقان تبریز 2 – داتیس لرستان صفر

چهارشنبه بیست و چهارم آبان ماه

استیل آذین تهران 2 – استقلال ساری یک

نوژن شهرداری نوشهر صفر – سیف آباد کازرون یک

سپیدرود رشت 7 – پرسپولیس گناوه صفر

صنعت نفت نوین آبادان 2 – پرسپولیس ورامین صفر

.

هفته دهم

سه شنبه سی ام آبان ماه

شهرداری دزفول 0 – سایپا مهرکرج 3

داتیس لرستان صفر – البدر بندرکنگ یک

چهارشنبه یکم آذر ماه

استیل آذین تهران صفر – صنعت نفت نوین آبادان صفر

سیف آباد کازرون 3  – پرسپولیس ورامین یک

استقلال ساری یک – سپیدرود رشت صفر

سیاه جامگان مشهد 2 – نوژن شهرداری نوشهر صفر

پرسپولیس گناوه 2 – مس سونگون ورزقان صفر

.

هفته یازدهم 

چهارشنبه هشتم آذر ماه

سپیدرود رشت یک – استیل آذین تهران یک

پرسپولیس ورامین صفر – سیاه جامگان مشهد 2

نوژن شهرداری نوشهر 2 – شهرداری دزفول 2

البدر بندرکنگ 2 – پرسپولیس گناوه یک

سایپا مهر کرج 3 – داتیس لرستان صفر ساعت (بعلت عدم حضور تیم داتیس )

مس سونگون ورزقان یک – استقلال ساری صفر

پنجشنبه نهم آذر ماه

صنعت نفت نوین آبادان صفر – سیف آباد کازرون صفر

.

هفته دوازدهم

پنجشنبه  شانزدهم آذرماه ساعت 14:00

سپید رود رشت 2 -صنعت نفت نوین آبادان یک

سیاه جامگان مشهد صفر-سیف آباد کازرون صفر

استیل آذین تهران صفر -مس سونگون ورزقان تبریز یک

استقلال ساری یک – البدر بندر کنگ صفر

داتیس لرستان-نوژن نوشهر (برگزار نشد )

شهرداری دزفول-پرسپولیس ورامین ( برگزار نشد )

پرسپولیس گناوه صفر -سایپا مهر کرج یک

.

هفته سیزدهم

شنبه بیست و پنجم آذرماه -ساعت ۱۴:۰۰

مس سونگون ورزقان تبریز 2  – سپید رود رشت یک

سیف آباد کازرون یک -شهرداری دزفول یک

سایپا مهر کرج 2 -استقلال ساری 2

البدر بندر کنگ یک استیل آذین تهران 2

پرسپولیس ورامین-داتیس لرستان (برگزار نشد)

نوژن شهرداری نوشهر 4 -پرسپولیس گناوه یک

صنعت نوین آبادان یک -سیاه جامگان مشهد یک

.

هفته چهاردهم

دوشنبه هجدهم دی ماه – ساعت 14:00

سایپا مهر کرج یک -استیل آذین تهران 2

نوژن نوشهر یک -استقلال ساری صفر

سیاه جامگان مشهد یک -شهرداری دزفول صفر

البدر بندر کنگ یک – سپید رود رشت یک

سیف آباد کازرون 3 -داتیس لرستان (انصراف داتیس )

سه شنبه نوزدهم دی ماه – ساعت 14:15

مس سونگون ورزقان تبریز صفر  –صنعت نفت نوین آبادان یک

چهارشنبه بیستم دی ماه – ساعت 14:00

پرسپولیس ورامین صفر -پرسپولیس گناوه یک

.

هفته پانزدهم

دوشنبه بیست و پنجم دی ماه – ساعت 14:00

استیل آذین تهران یک -نوژن نوشهر یک

مس سونگون ورزقان تبریز یک  – البدر بندر کنگ صفر

داتیس لرستان صفر -سیاه جامگان مشهد 3 ( به دلیل انصراف داتیس )

سپید رود رشت 4 – سایپا مهر کرج صفر

صنعت نفت نوین آبادان یک -شهرداری دزفول صفر

سه شنبه بیست و ششم دی ماه – ساعت 14:00

استقلال ساری یک -پرسپولیس ورامین صفر

پرسپولیس گناوه صفر -سیف اباد کازرون یک

.

هفته شانزدهم

دوشنبه دوم بهمن ماه – ساعت 14:00

سیف آباد کازرون یک -استقلال ساری یک

پرسپولیس ورامین 2  -استیل آذین تهران صفر

البدر بندر کنگ 6 – صنعت نفت نوین آبادان 2

نوژن شهرداری نوشهر صفر – سپیدرود رشت صفر

سایپا مهر کرج یک -مس سونگون ورزقان تبریز 3

سیاه جامگان مشهد 2 -پرسپولیس گناوه صفر

شهرداری دزفول 3 -داتیس لرستان صفر ( بعلت انصراف تیم داتیس لرستان )

.

هفته هفدهم

دوشنبه نهم بهمن ماه – ساعت 14:00

استیل آذین تهران-سیف آباد کازرون (دیدار نیمه تمام ماند)

سپیدرود رشت 3 – پرسپولیس ورامین صفر

البدر بند رکنگ 4 – سایپا مهر کرج صفر (بعلت 6 نفره بودن تیم سایپامهر کرج این نتیجه حاصل شد)

استقلال ساری یک -سیاه جامگان مشهد یک

مس سونگون ورزقان تبریز یک –نوژن شهرداری نوشهر صفر

پرسپولیس گناوه یک – شهرداری دزفول یک

صنعت نفت نوین آبادان 3 – داتیس لرستان صفر

هفته هجدهم 

دوشنبه شانزدهم بهمن ماه ساعت 14:00

سایپا مهر کرج یک – صنعت نفت نوین آبادان صفر

نوژن شهرداری نوشهر 2 -البدر بندرکنگ 3

پرسپولیس ورامین صفر -مس سونگون ورزقان 4

سیاه جامگان مشهد 2 -استیل آذین تهران صفر

سیف آباد کازرون صفر -سپیدرود رشت صفر

شهرداری دزفول 3 -استقلال ساری صفر

هفته نوزدهم

دوشنبه بیست و چهارم بهمن ماه ساعت14:00

سایپامهرکرج صفر – نوژن شهرداری نوشهر یک

البدر بندرکنگ 3 – پرسپولیس ورامین صفر ( بعلت عدم حضور تیم پرسپولیس ورامین )

استیل آذین تهران 2 – شهرداری دزفول صفر

مس سونگون ورزقان 3 – سیف آباد کازرون صفر ( بعلت عدم حضور تیم سیف آباد کازرون )

سپیدرود رشت یک – سیاه جامگان یک

صنعت نفت نوین آبادان یک -پرسپولیس گناوه صفر

هفته بیستم

پنجشنبه سوم اسفندماه ساعت14:00

نوژن شهرداری نوشهر صفر -صنعت نفت نوین آبادان صفر

پرسپولیس ورامین-سایپامهرکرج-فتحی-کلاته

سیف آباد کازرون یک -البدر بندرکنگ یک 

سیاه جامگان مشهد 2 -مس سونگون ورزقان صفر

پرسپولیس گناوه یک-استقلال ساری یک

شهرداری دزفول صفر -سپیدرود رشت 2

هفته بیست و یکم

پنجشنبه دهم اسفندماه ساعت 14:00

نوژن شهرداری نوشهر-پرسپولیس ورامین-شهدا-نوشهر

استیل آذین تهران صفر -پرسپولیس گناوه صفر

سایپا مهرکرج یک -سیف آباد کازرون صفر

البدر بندرکنگ صفر -سیاه جامگان مشهد صفر

مس سونگون ورزقان 2 -شهرداری دزفول یک

صنعت نفت نوین آبادان صفر -استقلال ساری صفر

هفته بیست و دوم

پنجشنبه هفدهم اسفندماه ساعت 14:00

پرسپولیس ورامین صفر-صنعت نفت نوین آبادان 3 (انصراف ورامین )

استقلال ساری 2 -استیل آذین تهران یک

سیف آباد کازرون صفر -نوژن شهرداری نوشهر یک

سیاه جامگان مشهد -سایپا مهرکرج-تختی1-مشهد

پرسپولیس گناوه صفر -سپیدرود رشت صفر

شهرداری دزفول 2 -البدر بندرکنگ یک

هفته بیست و سوم

نفت نوین آبادان 2 – استیل آذین تهران یک

پرسپولیس ورامین صفر – سیف آباد کازرون 3 ( انصراف ورامین )

سپیدرود رشت صفر – استقلال ساری یک

نوژن شهرداری نوشهر  صفر – سیاه جامگان خراسان صفر

مس سونگون تبریز یک  – پرسپولیس  گناوه 2

سایپا مهر کرج صفر – شهرداری دزفول صفر

البدر بندر کنگ 3 – داتیس لرستان صفر ( انصراف داتیس )

هفته بیست و چهارم

یکشنبه یازدهم فروردین ماه

سیف آباد کازرون صفر – نفت نوین آبادان 2

استیل آذین تهران یک – سپیدرود رشت صفر

سیاه جامگان خراسان 3  – پرسپولیس ورامین صفر ( انصراف ورامین )

استقلال ساری 2 – مس سونگون تبریز یک

شهرداری دزفول یک – نوژن شهرداری نوشهر یک

پرسپولیس  گناوه صفر  – البدر بندر کنگ 2

داتیس لرستان  صفر- سایپا مهر کرج 3 ( انصراف داتیس )

هفته بیست و پنجم

دوشنبه نوزدهم فروردین ماه

نفت نوین آبادان 3 – سپیدرود رشت صفر ( عدم حضور سپید رود رشت در آبادان )

سیف آباد کازرون یک – سیاه جامگان خراسان 2

مس سونگون تبریز  صفر – استیل آذین تهران صفر

پرسپولیس ورامین صفر  – شهرداری دزفول 3 ( انصراف ورامین )

البدر بندر کنگ 2  – استقلال ساری صفر

نوژن شهرداری نوشهر 3 – داتیس لرستان صفر ( انصراف داتیس )

سایپا مهر کرج یک – پرسپولیس  گناوه یک

هفته بیست و ششم

سه شنبه بیست و هفتم فروردین ماه

سیاه جامگان خراسان  3- نفت نوین آبادان صفر

سپیدرود رشت 2  – مس سونگون تبریز 2

شهرداری دزفول 5 – سیف آباد کازرون صفر

استیل آذین تهران صفر – البدر بندر کنگ 3

داتیس لرستان – پرسپولیس ورامین ( انصراف هر دو تیم )

استقلال ساری 4 – سایپا مهر کرج صفر

پرسپولیس  گناوه 3- نوژن شهرداری نوشهر صفر ( عدم حضور نوژن )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.