هفته اول

* فولاد نوین خوزستان 4 – نفت و گاز گچساران یک

* البدر بندر کنگ یک – سپیدرود رشت یک

* سیاه جامگان خراسان صفر – مقاومت تهران یک

* گیتی پسند اصفهان صفر – ذوب آهن نوین اصفهان 2

* ملی حفاری اهواز صفر – استقلال اهواز یک

* گاز فجر جم یک – شهرداری اردبیل صفر

* نفت محمود آباد 2 – شموشک نوشهر صفر

هفته دوم

* استقلال اهواز یک – فولاد نوین خوزستان یک

* ملی حفاری اهواز یک – نفت محمود آباد 2

* شهرداری اردبیل 3 – البدر بندر کنگ صفر

* ذوب آهن نوین اصفهان 2 – گاز فجر جم 2

* مقاومت تهران صفر – گیتی پسند اصفهان صفر

* سپیدرود رشت صفر – شموشک نوشهر صفر

* نفت و گاز گچساران 2 – سیاه جامگان مشهد یک

هفته سوم

* فولاد نوین خوزستان یک – ملی حفاری خوزستان صفر

* گسترش فولاد سهند 2 – داتیس لرستان صفر

* نفت محمودآباد صفر – سپیدرود رشت 3

* شموشک نوشهر یک – شهرداری اردبیل صفر

* گاز فجر جم صفر – مقاومت تهران صفر

* نفت امیدیه صفر – پرسپولیس برازجان صفر

* گیتی پسند اصفهان یک – نفت و گاز گچساران 2

* سیاه جامگان مشهد 2 – استقلال اهواز یک

* البدر بندر کنگ صفر – ذوب آهن نوین اصفهان یک

هفته چهارم

* فولاد نوین خوزستان 2 – نفت محمودآباد 2

* مقاومت تهران یک – البدر بندر کنگ صفر

* ذوب آهن نوین اصفهان صفر – شموشک نوشهر صفر

* نفت و گاز گچساران یک – گاز فجر جم صفر

* ملی حفاری اهواز یک – سیاه جامگان مشهد صفر

* استقلال اهواز یک – گیتی پسند اصفهان یک

* شهرداری اردبیل صفر – سپیدرود رشت صفر

هفته پنجم

* سیاه جامگان خراسان یک – فولاد نوین خوزستان یک

* نفت محمودآباد صفر – شهرداری اردبیل صفر

* شموشک نوشهر صفر – مقاومت تهران صفر

* گیتی پسند اصفهان 3 – ملی حفاری اهواز یک

* سپیدرود رشت یک – ذوب آهن نوین اصفهان صفر

* البدر بندر کنگ صفر – نفت و گاز گچساران صفر

* گاز فجر جم صفر – استقلال اهواز صفر

هفته ششم

* فولاد نوین خوزستان یک – گیتی پسند اصفهان صفر

* ذوب آهن نوین اصفهان یک – شهرداری اردبیل 2

* مقاومت تهران یک – سپیدرود رشت صفر

* ملی حفاری اهواز یک – گاز فجر جم صفر

* نفت و گاز گچساران 2 – شموشک نوشهر صفر

* سیاه جامگان مشهد 4 – نفت محمودآباد یک

* استقلال اهواز 3 – البدر بندر کنگ یک

هفته هفتم

* گاز فجر جم صفر – فولاد نوین خوزستان یک

* نفت محمودآباد 3 – ذوب آهن نوین اصفهان صفر

* شموشک نوشهر صفر – استقلال اهواز یک

* گیتی پسند اصفهان یک – سیاه جامگان خراسان یک

* سپیدرود رشت یک – نفت و گاز گچساران صفر

* البدر بندر کنگ 2 – ملی حفاری خوزستان صفر

* شهرداری اردبیل صفر – مقاومت تهران صفر


هفته هشتم

* فولاد نوین خوزستان صفر – البدر بندر کنگ صفر

* سیاه جامگان خراسان 3 – گاز فجر جم یک

* مقاومت تهران 4 – ذوب آهن نوین اصفهان 2

* گیتی پسند اصفهان یک – نفت محمودآباد صفر

* ملی حفاری اهواز 5 – شموشک نوشهر صفر

* نفت و گاز گچساران 2 – شهرداری اردبیل یک

* استقلال اهواز 4 – سپیدرود رشت صفر

هفته نهم

* شموشک نوشهر یک – فولاد نوین خوزستان یک

* نفت محمودآباد 5 – مقاومت تهران یک

* ذوب آهن نوین اصفهان یک – نفت و گاز گچساران صفر

* سپیدرود رشت صفر – ملی حفاری اهواز یک

* البدر بندر کنگ 3 – سیاه جامگان خراسان صفر

* گاز فجر جم 2 –گیتی پسند اصفهان 3

* شهرداری اردبیل 2 – استقلال اهواز یک

هفته دهم

* فولاد نوین خوزستان یک – سپیدرود رشت صفر

* استقلال اهواز 2 – ذوب آهن نوین اصفهان صفر

* گاز فجر جم 3 – نفت محمود آباد یک

* نفت و گاز گچساران یک – مقاومت تهران صفر

* گیتی پسند اصفهان 2 – البدر بندر کنگ 2

* ملی حفاری خوزستان 2 – شهرداری اردبیل صفر

* سیاه جامگان خراسان صفر – شموشک نوشهر یک

هفته یازدهم

* شهرداری اردبیل 2 – فولاد نوین خوزستان صفر

* نفت امیدیه 2 – داتیس لرستان 2

* البدر بندر کنگ صفر – گاز فجر جم صفر

* مقاومت تهران 2 – استقلال اهواز 2

* نفت محمود آباد یک – نفت و گاز گچساران صفر

* ذوب آهن نوین اصفهان یک – ملی حفاری خوزستان یک

* سپیدرود رشت یک – سیاه جامگان خراسان 2

پنجشنبه هشتم دی

* شموشک نوشهر – گیتی پسند اصفهان ، ورزشگاه شهدا نوشهر


هفته دوازدهم

* فولاد نوین خوزستان صفر – ذوب آهن نوین اصفهان صفر

* استقلال اهواز 2 – نفت و گاز گچساران صفر

* ملی حفاری اهواز 3 – مقاومت تهران یک

* سیاه جامگان خراسان صفر – شهرداری اردبیل صفر

* البدر بندر کنگ 2 – نفت محمودآباد صفر

* گیتی پسند اصفهان یک – سپیدرود رشت صفر

* گاز فجر جم 2 – شموشک نوشهر 2


هفته سیزدهم

* مقاومت تهران یک – فولاد نوین خوزستان صفر

* شموشک نوشهر صفر – البدر بندر کنگ یک

* نفت محمود آباد 2 – استقلال اهواز 2

* سپیدرود رشت 2 – گاز فجر جم یک

* نفت و گاز گچساران 2 – ملی حفاری اهواز یک

* ذوب آهن نوین اصفهان 3 – سیاه جامگان خراسان 2

* شهرداری اردبیل – گیتی پسند اصفهان (به دلیل غیبت نیروی انتظامی برگزار نشد)


هفته چهاردهم

* نفت و گاز گچساران1  – فولاد نوین خوزستان یک

* شموشک نوشهر صفر – نفت محمود آباد یک

* استقلال اهواز  2- ملی حفاری خوزستان صفر

* شهرداری اردبیل 2- گاز فجر جم بوشهر صفر

* مقاومت تهران یک – سیاه جامگان خراسان 2

* ذوب آهن نوین اصفهان 2 – گیتی پسند اصفهان یک

* سپیدرود رشت 3 – البدر بندر کنگ 2


هفته پانزدهم

* فولاد نوین خوزستان یک – استقلال اهواز  2

* نفت محمود آباد صفر – ملی حفاری اهواز صفر

* شموشک نوشهر صفر – سپیدرود رشت 3

* البدر بندر کنگ صفر – شهرداری اردبیل یک

* سیاه جامگان خراسان 2 – نفت و گاز گچساران صفر

* گاز فجر جم 2 – ذوب آهن نوین اصفهان یک

* گیتی پسند اصفهان صفر – مقاومت تهران یک

هفته شانزدهم

نفت و گاز گچساران 2 – گیتی پسند اصفهان یک

ملی حفاری اهواز 2 – فولادنوین اهواز یک

شهرداری اردبیل 7- شموشک نوشهر صفر

مقاومت تهران 2 – گاز فجر جم بوشهر یک

استقلال اهواز یک- سیاه جامگان مشهد صفر

ذوب آهن نوین اصفهان صفر – البدر بندرکنگ یک

سپیدرود رشت یک – نفت محمودآباد صفر

هفته هفدهم

نفت محمودآباد 2 – فولاد نوین اهواز یک

سپیدرود رشت 2 – شهرداری اردبیل صفر

گاز فجر جم بوشهر 2 – نفت و گاز گچساران 2

گیتی پسند اصفهان یک – استقلال اهواز صفر

سیاه جامگان یک – ملی حفاری اهواز صفر

البدر بندرکنگ صفر – مقاومت تهران صفر

شموشک نوشهر – ذوب آهن اصفهان ( بعلت بارندگی این دیدار به تعویق افتاد)

هفته هجدهم

شهرداری اردبیل 4 – نفت محمودآباد یک

ملی حفاری اهواز 3 – گیتی پسند اصفهان 2

فولادنوین خوزستان یک- سیاه جامگان خوزستان یک

نفت و گاز گچساران یک – البدر بندرکنگ  2

مقاومت تهران 2 – شموشک نوشهر صفر

استقلال اهواز یک – گاز فجر جم بوشهر یک

 

هفته نوزدهم

 گیتی پسند اصفهان 3 – فولاد نوین خوزستان یک

نفت محمود آباد 2 – سیاه جامگان خراسان 2

گاز فجر جم یک – ملی حفاری اهواز صفر

شموشک نوشهر صفر – نفت و گاز گچساران 2

البدر بندر کنگ صفر – استقلال اهواز یک

سپیدرود رشت یک – مقاومت تهران یک

شهرداری اردبیل یک – ذوب آهن نوین اصفهان یک

هفته بیستم

فولاد نوین خوزستان یک – گاز فجر جم بوشهر 2

نفت و گاز گچساران یک – سپیدرود رشت صفر

ملی حفاری اهواز 3 – البدر بندر کنگ صفر

ذوب آهن نوین اصفهان یک – نفت محمود آباد صفر

سیاه جامگان خراسان 2 – گیتی پسند اصفهان یک

مقاومت تهران  یک– شهرداری اردبیل یک

استقلال اهواز 3 – شموشک نوشهر صفر ( انصراف شموشک )

هفته بیست و یکم

البدر بندر کنگ صفر – فولاد نوین خوزستان صفر

نفت محمود آباد صفر – گیتی پسند اصفهان یک

ذوب آهن نوین اصفهان صفر – مقاومت تهران 2

گاز فجر جم 2 – سیاه جامگان خراسان یک

شهرداری اردبیل یک – نفت و گاز گچساران صفر

سپیدرود رشت یک – استقلال اهواز  صفر

شموشک نوشهر 0 – ملی حفاری اهواز 3 ( انصراف شموشک )

هفته بیست و دوم

فولاد نوین خوزستان 3 – شموشک نوشهر 0 ( انصراف شموشک )

مقاومت تهران 4 – نفت محمود آباد 1

گیتی پسند اصفهان 1 – گاز فجر جم 1

نفت و گاز گچساران – ذوب آهن نوین اصفهان

سیاه جامگان خراسان 3 – البدر بندر کنگ 0

استقلال اهواز 3 – شهرداری اردبیل 0

ملی حفاری اهواز – سپیدرود رشت

هفته بیست و سوم

سپیدرود رشت یک – فولاد نوین خوزستان یک

نفت محمود آباد 3 – گاز فجر جم یک

مقاومت تهران 4 – نفت و گاز گچساران صفر

البدر بندر کنگ 3 – گیتی پسند اصفهان 2

ذوب آهن نوین اصفهان صفر – استقلال اهواز یک

شموشک نوشهر صفر – سیاه جامگان خراسان 3 ( انصراف شموشک )

شهرداری اردبیل 2 – ملی حفاری اهواز 3

هفته بیست و چهارم

فولاد نوین خوزستان یک – شهرداری اردبیل صفر

سیاه جامگان خراسان 2 – سپیدرود رشت یک

گاز فجر جم 4 – البدر بندر کنگ یک

استقلال اهواز صفر – مقاومت تهران صفر

گیتی پسند اصفهان 3 – شموشک نوشهر صفر ( انصراف شموشک )

ملی حفاری اهواز 3 – ذوب آهن نوین اصفهان صفر

نفت و گاز گچساران 3 – نفت محمود آباد صفر

هفته بیست و پنجم

سه شنبه بیست و نهم فروردین ، ساعت 16:30

نفت محمود آباد صفر – البدر بندرکنگ یک

نفت و گاز گچساران یک – استقلال اهواز یک

مقاومت تهران یک – ملی حفاری اهواز 2

سپید رود رشت 2 – گیتی پسند اصفهان 2

ذوب آهن نوین اصفهان صفر  – فولاد نوین اهواز یک

شهرداری اردبیل 3 – سیاه جامگان مشهد یک

هفته بیست و ششم

دوشنبه چهارم اردیبهشت ماه ، ساعت 16:30

استقلال اهواز یک – نفت محمود آباد یک

ملی حفاری اهواز 5 – نفت و گاز گچساران صفر

گاز فجر جم 3 – سپیدرود رشت صفر

فولاد نوین اهواز 3 – مقاومت تهران صفر

گیتی پسند اصفهان 2 – شهرداری اردبیل یک

سیاه جامگان مشهد صفر – ذوب آهن نوین اصفهان صفر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.