جدول لیگ برترفوتبال نوجوانان فصل ۹۹-۹۸

رتبهباشگاهبازیبردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱آوای میناب حدید۲۱۱۰۴۲۲۴
۲مس کرمان۲۱۱۰۲۰۲۴
۳بهمن شیراز۲۱۱۰۱۰۱۴
۴گل گهر سیرجان۲۰۲۰۱۱۰۲
۵نوین فولاد یزد۱۰۱۰۱۱۰۱
۶البدر بندر کنگ۱۰۰۱۲۴۲-۰
۷دهخدا زاهدان۲۰۰۲۰۳۳-۰