رده

نام دوتیم

بازی

امتیاز

مهارت شوت

امتیاز

مهارت 1&1

امتیاز

بهترین بازیکن

1

9سال

البدر(ر) – دریانوردان

3-0

15-0

1-1

2-2

6-8

11-15

صلاح الدین بحری(البدرر)

2

9سال

البدرج-البدرر

5-0

25-0

8-8

16-16

18-2

35-4

مبین رحیمی(البدرج)

3

9سال

البدرج-دریانوردان

6-0

30-0

6-2

12-4

15-2

30-4

حسن پوریان(البدرج)

4

9سال

پاس-البدر د

1-0

5-0

8-6

16-12

11-9

21-18

محمدحمیدی(پاس)

5

9سال

البدرج-البدرد

5-1

25-5

6-5

12-10

18-6

36-12

مسلم جمعه(البدرد)

6

9سال

البدر ر-البدرد

1-4

5-20

3-5

15-25

6-10

12-20

حسن ادهمی(البدرد)

7

9سال

دریانوردان-البدرد

1-2

5-10

5-3

10-6

4-12

8-24

یوسف بحری(البدرد)

8

9سال

پاس-البدر ر

3-0

15-0

4-4

8-8

17-3

34-6

امیرحسین معماری(پاس)

9

9سال

البدرج-پاس

6-2

30-10

18-3

36-6

9-7

18-14

اشکان احمدی(البدرج)

10

9سال

پاس-دریانوردان

4-0

20-0

7-1

14-2

10-6

20-12

علیرضاصابری(پاس)

1

10سال

البدر (د) – البدر (ب )

3-2

15-10

2-9

4-18

6-9

12-18

یوسف بحری(البدرد)

2

10سال

پاس (ب) – دریانوردان

2-0

10-0

5-0

10-0

11-4

20-7

محمدمهدی حاجی زاده(پاس ب)

3

10سال

البدر(ج) – دریانوردان

7-0

35-0

7-3

14-6

15-1

29-2

سعیدبغیاز(البدرج)

4

10سال

شناس – البدر(د)

3-0

15-0

2-1

4-2

11-4

19-8

سیدامیرشناسی(شناس)

5

10سال

البدرالف-البدرب

9-0

45-0

11-5

22-10

18-6

36-12

حسین دستان (البدرالف)

6

10سال

البدرالف –البدرج

3-1

15-5

9-6

18-12

13-4

23-8

علی اصغربامری البدرج

7

10سال

استقلال –پاس الف

0-10

0-50

0-10

0-20

4-19

7-37

امیرخلیلی پاس

8

10سال

البدرالف-شناس

5-0

25-0

11-4

22-8

19-2

38-4

آروین آوار(البدرالف)

9

10سال

البدر د-دریانوردان

0-0

0-0

2-1

4-2

9-4

18-8

امیرحسین انباز (دریانوردان)

10

10سال

البدرالف-البدرد

4-0

20-0

16-7

31-14

11-3

22-6

حسن زارعی(البدرالف)

11

10سال

البدرالف-پاس ب

8-0

40-0

12-5

24-10

14-2

27-4

محمدرضابامری(البدرالف)

12

10سال

البدرب-پاس الف

1-3

5-15

5-12

10-24

9-13

17-26

امیرخلیلی پاس شفیق البدر

13

10سال

البدرج-استقلال

3-0

15-0

11-4

22-8

18-3

36-6

فردین بحری(البدرج)

14

10سال

البدرب-شناس

2-1

10-5

4-8

8-16

7-12

14-24

عادل حسن نژاد(البدرب)

15

10سال

البدرب-دریانوردان

2-1

10-5

5-3

10-6

11-7

22-11

شفیق پورنجار(البدرب)

16

10سال

پاس الف-شناس

1-0

5-0

11-5

22-10

17-8

34-16

امیرخلیلی(پاس الف)

17

10سال

پاس    ب-شناس

2-2

10-10

7-5

14-10

6-10

12-20

شهرام حاجی زادگان(پاس ب)

18

10سال

البدرج-البدرد

5-1

25-5

6-5

12-10

18-6

36-12

مسلم جمعه(البدرد)

19

10سال

البدرج-البدرب

1-1

5-5

2-7

4-14

16-10

32-20

عادل حسن نژاد(البدرب)

20

10سال

پاس ب-البدرج

3-3

15-15

9-9

18-18

5-11

10-21

فردین بحری(البدرج)

21

10سال

استقلال-دریانوردان

1-0

5-0

1-4

2-8

9-14

17-28

محمدحاتمی(استقلال)

22

10سال

پاس ب-البدرب

2-1

10-5

10-6

20-12

14-5

27-10

امیدعسکری(پاس ب)

23

10سال

استقلال-البدرد

2-0

10-0

13-7

26-14

8-7

16-14

افشین حاجی پور(استقلال)

24

10سال

شناس-دریانوردان

5-0

25-0

9-3

18-6

13-3

25-6

ابراهیم شناسی(شناس)

25

10سال

پاس الف-پاس ب

11-0

55-0

12-5

24-10

14-4

28-8

امیرخلیلی(پاس)

26

10سال

استقلال-البدرب

1-1

5-5

6-7

12-14

3-15

6-30

منصورانصاری(البدرب)

27

10سال

پاس الف-البدرد

5-0

25-0

14-7

28-14

17-2

34-4

محمدامین مردانی(پاس الف)

28

10سال

البدرالف-دریانوردان

8-0

40-0

13-3

26-6

20-1

39-2

طه محمدی(البدرالف)

29

10سال

استقلال-پاس ب

0-2

0-10

7-11

14-22

7-12

14-24

ضیاء گچی زاده(پاس ب)

30

10سال

البدرالف-استقلال

6-0

30-0

19-13

38-26

21-2

42-4

احمددیانت کیش(البدرالف)

31

10سال

پاس الف-دریانوردان

8-0

40-0

7-2

14-4

18-3

35-6

محمدرضامحسنی(پاس الف)

32

10سال

البدرالف-پاس الف

1-4

5-20

13-13

26-26

14-9

28-8

محمدرضامحسنی(پاس الف)

1

11 سال

البدر (ب) – شناس

1-0

5-0

1-1

2-2

7-8

13-14

طه محمدی(البدرب)

2

11 سال

پاس – البدر (ب)

2-2

10-10

4-3

8-6

9-10

18-19

محمدرضامحسنی(پاس)

3

11سال

دریانوردان – البدرج

3-2

15-10

3-0

6-0

4-7

7-14

صدیق ساربانی(دریا)

4

11سال

استقلال -شناس

2-1

10-5

3-3

6-6

13-9

25-18

علیرضازائری(استقلال)

5

11سال

البدرالف-البدرج

1-1

5-5

11-5

22-10

14-4

28-8

عارف جویبار (البدرج)

6

11سال

البدرالف – پاس

7-2

35-10

9-8

18-16

13-10

25-20

حسین بال افکنده (البدرالف)

7

11سال

استقلال-البدرج

0-0

0-0

7-1

14-2

10-7

20-14

محمدامیررنجبر(استقلال)

8

11 سال

البدرالف-شناس

8-1

40-5

9-9

18-18

11-7

20-14

حسین بال افکنده (البدرالف)

9

11 سال

البدر ب-دریانوردان

0-1

0-5

4-3

8-6

10-4

20-8

آروین آوار(البدرب)

10

11سال

البدرالف-استقلال

2-1

10-5

4-8

8-16

16-8

32-16

علی کریمی(استقلال)

11

11سال

البدرج-شناس

3-0

15-0

5-9

10-18

12-14

23-26

احمدقصیر(شناس)

12

11سال

پاس-دریانوردان

0-0

0-0

11-5

22-10

15-8

30-16

مروان فتحی(پاس)

13

11سال

استقلال-البدرب

2-1

10-5

9-5

18-10

12-8

23-15

آرش رضوانی(استقلال)

14

11سال

البدرج-البدرب

2-3

10-15

4-4

8-8

11-10

22-20

امیرحسن موسوی(البدرب)

15

11سال

استقلال-دریانوردان

1-0

5-0

15-3

30-6

9-3

18-6

آرش رضوانی(استقلال)

16

11سال

البدرالف-البدرب

3-1

15-5

8-12

16-24

13-13

25-26

توفیق بحری(البدرالف)

17

11سال

پاس-البدرج

3-0

15-0

15-9

30-18

13-12

25-24

احمدصادقی فر(پاس)

1

12سال

استقلال – پاس

3-0

15-0

7-8

14-16

13-8

26-16

علیرضازائری(استقلال)

2

12سال

پاس – البدرب

6-0

30-0

10-3

20-6

15-5

30-10

محمدمحمدی(پاس)

3

12سال

البدرالف – استقلال

4-2

20-10

7-3

14-6

16-10

32-20

محمدرضابامری(البدرالف)

4

12سال

البدرالف-البدرب

8-1

40-5

8-9

16-18

18-3

35-6

حامددیانت کیش(البدرالف)

5

12سال

پاس-دریانوردان

8-0

40-0

11-5

22-10

20-5

38-10

علی محمدنژاد(پاس)

6

12سال

استقلال-البدرب

7-1

35-5

8-2

16-4

21-11

41-22

محمدبرتری(استقلال)

7

12سال

پاس-البدرالف

1-2

5-10

7-11

14-22

10-16

20-32

الیاس سرپرست(البدر)

8

12سال

استقلال-دریانوردان

11-0

55-0

8-3

16-6

13-5

26-10

علی حاتمی(استقلال)

9

12سال

البدرب-دریانوردان

0-1

0-5

7-3

14-6

9-12

18-24

1

12سال

استقلال – پاس

3-0

15-0

7-8

14-16

13-8

26-16

علیرضازائری(استقلال)

2

12سال

پاس – البدرب

6-0

30-0

10-3

20-6

15-5

30-10

محمدمحمدی(پاس)

3

12سال

البدرالف – استقلال

4-2

20-10

7-3

14-6

16-10

32-20

محمدرضابامری(البدرالف)

4

12سال

البدرالف-البدرب

8-1

40-5

8-9

16-18

18-3

35-6

حامددیانت کیش(البدرالف)

5

12سال

پاس-دریانوردان

8-0

40-0

11-5

22-10

20-5

38-10

علی محمدنژاد(پاس)

6

12سال

استقلال-البدرب

7-1

35-5

8-2

16-4

21-11

41-22

محمدبرتری(استقلال)

7

12سال

پاس-البدرالف

1-2

5-10

7-11

14-22

10-16

20-32

الیاس سرپرست(البدر)

8

12سال

استقلال-دریانوردان

11-0

55-0

8-3

16-6

13-5

26-10

علی حاتمی(استقلال)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.