برنامه و نتایج لیگ برتر فوتبال امید کشور

هفته نوزدهم

بهمن ۱۳۹۶

۱۷ س - ۱۴:۴۵
نفت اهوازمقابلفولاد خوزستان
۱۷ س - ۱۴:۴۵
صبای قممقابلملی حفاری اهواز
۱۷ س - ۱۴:۰۰
البدر بندرکنگمقابلمس کرمان
۱۷ س - ۱۴:۰۰
نفت آبادانمقابلملوان بندرانزلی
۱۷ س - ۱۴:۰۰
مس رفسنجانمقابلخونه به خونه مازندران
۱۷ س - ۱۴:۰۰
تراکتورسازی تبریزمقابلذوب آهن اصفهان

هفته هجدهم

بهمن ۱۳۹۶

۱۰ س - ۱۴:۴۵
مس کرمانمقابلنفت اهواز
۱۰ س - ۱۴:۴۵
ملوان بندر انزلیمقابلالبدر بندرکنگ
۱۰ س - ۱۴:۴۵
ذوب آهن اصفهانمقابلنفت آبادان
۱۰ س - ۱۴:۰۰
خونه به خونه مازندرانمقابلصبای قم
۱۰ س - ۱۴:۰۰
فولاد خوزستانمقابلمس رفسنجان
۱۰ س - ۱۴:۰۰
ملی حفاری اهوازمقابلتراکتور سازی تبریز

هفته هفدهم

بهمن ۱۳۹۶

۰۳ س - ۱۴:۰۰
مس کرمانمقابلفولاد خوزستان
۰۳ س - ۱۴:۰۰
نفت اهوازمقابلملوان بندر انزلی
۰۳ س - ۱۴:۰۰
تراکتور سازی تبریزمقابلخونه به خونه مازنداران
۰۳ س - ۱۴:۰۰
البدر بندرکنگمقابلذوب آهن اصفهان
۰۳ س - ۱۴:۰۰
صبای قم مقابلمس رفسنجان
۰۳ س - ۱۴:۰۰
نفت آبادانمقابلملی حفاری اهواز

هفته شانزدهم

دی ۱۳۹۶

۲۶ س - ۱۴:۰۰
ملوان بندر انزلیمقابلمس کرمان
گزارش بازی
۲۶ س - ۱۴:۰۰
خونه به خونه مازندرانمقابلنفت آبادان
گزارش بازی
۲۶ س - ۱۴:۰۰
ملی حفاری اهوازمقابلالبدر بندرکنگ
گزارش بازی
۲۶ س - ۱۴:۰۰
فولاد خوزستانمقابلصبای قم
گزارش بازی
۲۶ س - ۱۴:۰۰
ذوب آهن اصفهانمقابلنفت اهواز
گزارش بازی
۲۶ س - ۱۴:۰۰
مس رفسنجانمقابلتراکتور سازی تبریز
گزارش بازی

هفته چهاردهم

دی ۱۳۹۶

۰۸ ج - ۱۴:۰۰
صبای قممقابلنفت آبادان
گزارش بازی
۰۸ ج - ۱۳:۴۵
ملی حفاری اهوازمقابلمس کرمان
گزارش بازی

هفته سیزدهم

آذر ۱۳۹۶

۳۰ پ - ۱۴:۱۵
ملوان بندرانزلی1-0ملی حفاری اهواز
گزارش بازی
۳۰ پ - ۱۴:۱۵
ذوب آهن اصفهان0-1فولاد خوزستان
گزارش بازی
۳۰ پ - ۱۴:۰۰
مس کرمان0-2خونه به خونه مازندران
گزارش بازی
۳۰ پ - ۱۴:۰۰
البدر بندرکنگ3-5صبای قم
گزارش بازی
۳۰ پ - ۱۴:۰۰
نفت آبادان3-3تراکتورسازی تبریز
گزارش بازی
۳۰ پ - ۱۴:۰۰
نفت اهواز0-1مس رفسنجان
گزارش بازی

هفته دوازدهم

آذر ۱۳۹۶

۲۳ پ - ۱۴:۰۰
تراکتورسازی تبریز0-2البدر بندرکنگ
گزارش بازی
۲۳ پ - ۱۴:۰۰
خونه به خونه بابل0-0ملوان بندرانزلی
گزارش بازی
۲۳ پ - ۱۴:۰۰
مس رفسنجانمقابلمس کرمان
گزارش بازی
۲۳ پ - ۱۴:۰۰
فولاد خوزستان1-1نفت آبادان
گزارش بازی
۲۳ پ - ۱۴:۰۰
صبای قم0-3نفت اهواز
گزارش بازی
۲۳ پ - ۱۴:۰۰
ملی حفاری اهواز1-4ذوب آهن اصفهان
گزارش بازی

هفته یازدهم

آذر ۱۳۹۶

۰۶ د - ۱۴:۳۰
- نفت آبادان1-0البدر بندرکنگ
گزارش بازی
۰۶ د - ۱۴:۱۵
تراکتورسازی تبریز0-1نفت اهواز
گزارش بازی
۰۶ د - ۱۴:۱۵
مس رفسنجان0-1ملوان بندرانزلی
گزارش بازی
۰۶ د - ۱۴:۱۵
صبای قم0-3مس کرمان
گزارش بازی
۰۶ د - ۱۴:۱۵
فولاد خوزستان1-0ملی حفاری اهواز
گزارش بازی
۰۶ د - ۱۴:۱۵
خونه به خونه بابل1-3ذوب آهن اصفهان
گزارش بازی

هفته دهم

آبان ۱۳۹۶

۲۹ د - ۱۴:۴۵
نفت اهواز0-0نفت آبادان
گزارش بازی
۲۹ د - ۱۴:۴۵
البدر بندرکنگ1-3فولاد خوزستان
گزارش بازی
۲۹ د - ۱۴:۳۰
ملی حفاری اهواز2-4خونه به خونه بابل
گزارش بازی
۲۹ د - ۱۴:۳۰
ذوب آهن اصفهان1-1مس رفسنجان
گزارش بازی
۲۹ د - ۱۴:۳۰
مس کرمان0-2تراکتورسازی تبریز
گزارش بازی
۲۹ د - ۱۴:۳۰
ملوان بندرانزلی3-0صبای قم
گزارش بازی

هفته نهم

آبان ۱۳۹۶

۲۰ ش - ۱۵:۰۰
مس رفسنجان0-2ملی حفاری اهواز
گزارش بازی
۲۰ ش - ۱۴:۴۵
خونه به خونه بابل2-3فولاد خوزستان
گزارش بازی
۲۰ ش - ۱۴:۴۵
نفت اهواز0-3 البدر بندرکنگ
گزارش بازی
۲۰ ش - ۱۴:۳۰
نفت آبادان1-2مس کرمان
گزارش بازی
۲۰ ش - ۱۴:۳۰
تراکتورسازی تبریز0-0ملوان بندرانزلی
گزارش بازی
۲۰ ش - ۱۴:۳۰
صبای قم1-6ذوب آهن اصفهان
گزارش بازی

هفته هشتم

آبان ۱۳۹۶

۱۵ د - ۱۴:۳۵
ذوب آهن اصفهان0-2تراکتورسازی تبریز
گزارش بازی
۱۴ ی - ۱۴:۴۵
مس کرمان0-0البدر بندرکنگ
گزارش بازی
۱۳ ش - ۱۵:۱۵
ملوان بندرانزلی0-3نفت آبادان
گزارش بازی
۱۳ ش - ۱۵:۰۰
فولاد خوزستان1-1نفت اهواز
گزارش بازی
۱۳ ش - ۱۴:۴۵
ملی حفاری اهواز1-2صبای قم
گزارش بازی
۱۳ ش - ۱۴:۰۰
خونه به خونه بابل3-2مس رفسنجان
گزارش بازی

هفته هفتم

آبان ۱۳۹۶

۰۸ د - ۱۴:۳۰
تراکتورسازی تبریز0-1ملی حفاری اهواز
گزارش بازی
۰۶ ش - ۱۵:۱۵
مس رفسنجان2-0فولاد خوزستان
گزارش بازی
۰۶ ش - ۱۵:۰۰
نفت آبادان2-2 ذوب آهن اصفهان
گزارش بازی
۰۶ ش - ۱۴:۴۵
نفت اهواز 0-1مس کرمان
گزارش بازی
۰۶ ش - ۱۴:۴۵
البدر بندرکنگ2-0ملوان بندرانزلی
گزارش بازی
۰۶ ش - ۱۴:۴۵
صبای قم1-5خونه به خونه مازندران
گزارش بازی

هفته ششم

مهر ۱۳۹۶

۲۹ ش - ۱۵:۳۰
فولاد خوزستان1-1مس کرمان
گزارش بازی
۲۹ ش - ۱۵:۱۵
ملی حفاری اهواز0-2 نفت آبادان
گزارش بازی
۲۹ ش - ۱۵:۰۰
ملوان بندرانزلی0-2نفت اهواز
گزارش بازی
۲۹ ش - ۱۵:۰۰
ذوب آهن اصفهان2-2 البدر بندرکنگ
گزارش بازی
۲۹ ش - ۱۵:۰۰
مس رفسنجان2-1صبای قم
گزارش بازی
۲۹ ش - ۱۵:۰۰
خونه به خونه بابل0-0 تراکتورسازی تبریز
گزارش بازی

هفته پنجم

مهر ۱۳۹۶

۲۱ ج - ۱۵:۴۵
البدر بندرکنگ1-1ملی حفاری اهواز
گزارش بازی
۲۱ ج - ۱۵:۴۵
صبای قم0-6فولاد خوزستان
گزارش بازی
۲۱ ج - ۱۵:۱۵
نفت اهواز0-5ذوب آهن اصفهان
گزارش بازی
۲۱ ج - ۱۵:۰۰
مس کرمان2-4ملوان بندرانزلی
گزارش بازی
۲۱ ج - ۱۵:۰۰
نفت آبادان1-3خونه به خونه
گزارش بازی
۲۱ ج - ۱۴:۴۵
تراکتورسازی تبریز1-2مس رفسنجان
گزارش بازی

هفته چهارم

مهر ۱۳۹۶

۱۴ ج - ۱۶:۰۰
ملی حفاری اهواز1-1نفت اهواز
گزارش بازی
۱۴ ج - ۱۶:۰۰
صبای قم1-3تراکتورسازی تبریز
گزارش بازی
۱۴ ج - ۱۶:۰۰
خونه به خونه2-1البدر بندرکنگ
گزارش بازی
۱۴ ج - ۱۵:۴۵
فولاد خوزستان2-1ملوان بندرانزلی
گزارش بازی
۱۴ ج - ۱۵:۳۰
مس رفسنجان2-2نفت آبادان
گزارش بازی
۱۴ ج - ۱۵:۳۰
ذوب آهن اصفهان1-0مس کرمان
گزارش بازی

هفته سوم

مهر ۱۳۹۶

۰۶ پ - ۱۶:۰۰
تراکتورسازی تبریز1-3فولاد خوزستان
گزارش بازی
۰۶ پ - ۱۶:۰۰
مس کرمان1-2ملب حفاری اهواز
گزارش بازی
۰۶ پ - ۱۵:۴۵
نفت آبادان1-1صبای قم
گزارش بازی
۰۶ پ - ۱۵:۴۵
ملوان بندرانزلی1-1ذوب آهن اصفهان
گزارش بازی
۰۶ پ - ۱۵:۳۰
البدر بندرکنگ0-1مس رفسنجان
گزارش بازی
۰۶ پ - ۱۵:۳۰
نفت اهواز0-1خونه به خونه
گزارش بازی

هفته دوم

شهریور ۱۳۹۶

۲۸ س - ۱۷:۵۰
تراکتورسازی2-0نفت آبادان
گزارش بازی
۲۸ س - ۱۷:۱۵
مس رفسنجان1-0نفت اهواز
گزارش بازی
۲۸ س - ۱۷:۰۰
ملی حفاری اهواز0-1ملوان بندرانزلی
گزارش بازی
۲۸ س - ۱۷:۰۰
فولاد خوزستان1-2ذوب آهن اصفهان
گزارش بازی
۲۸ س - ۱۶:۵۰
صبای قم0-4البدر بندرکنگ
گزارش بازی
۲۸ س - ۱۶:۳۰
خونه به خونه1-0مس کرمان
گزارش بازی

هفته اول

شهریور ۱۳۹۶

۲۲ چ - ۱۸:۵۰
ذوب آهن اصفهان2-2ملی حفاری اهواز
گزارش بازی
۲۲ چ - ۱۷:۱۵
نفت اهواز1-1صبای قم
گزارش بازی
۲۲ چ - ۱۷:۱۵
ملوان بندرانزلی0-1خونه به خونه
گزارش بازی
۲۲ چ - ۱۶:۳۰
مس کرمان1-0مس رفسنجان
گزارش بازی
۲۲ چ - ۱۶:۱۵
البدر بندرکنگ0-1تراکتورسازی تبریز
گزارش بازی
۲۲ چ - ۱۵:۵۰
نفت آبادان1-1فولاد خوزستان
گزارش بازی