برنامه و نتایج لیگ برتر فوتبال جوانان کشور

هفته ششم

آبان ۱۳۹۶

۱۳ ش - ۱۵:۰۰
برق جدید شیرازمقابلفولاد خوزستان
۱۳ ش - ۱۵:۰۰
مس کرمانمقابلشاهین بوشهر
۱۳ ش - ۱۴:۴۵
نفت اهوازمقابلالبدر بندرکنگ
۱۳ ش - ۱۴:۴۵
سپاهان اصفهانمقابلذوب آهن اصفهان
۱۳ ش - ۱۴:۳۰
تراکتورسازی تبریزمقابلگل گهر سیرجان
۱۳ ش - ۱۴:۳۰
ستارگان گرگانمقابلپدیده مشهد

هفته پنجم

آبان ۱۳۹۶

۰۶ ش - ۱۵:۰۰
پدیده مشهدمقابلنفت اهواز
۰۶ ش - ۱۴:۴۵
شاهین بوشهرمقابلسپاهان اصفهان
۰۶ ش - ۱۴:۳۰
البدر بندرکنگمقابلبرق جدید شیراز
۰۶ ش - ۱۴:۳۰
ذوب آهن اصفهانمقابلتراکتورسازی تبریز
۰۶ ش - ۱۴:۳۰
فولاد خوزستانمقابلمس کرمان
۰۶ ش - ۱۴:۳۰
گل گهر سیرجانمقابلستارگان گرگان

هفته چهارم

مهر ۱۳۹۶

۳۰ ی - ۱۵:۳۰
تراکتورسازی تبریزمقابلشاهین بوشهر
۳۰ ی - ۱۵:۳۰
سپاهان اصفهانمقابلفولاد خوزستان
۳۰ ی - ۱۵:۱۵
ستارگان گرگانمقابلذوب آهن اصفهان
۳۰ ی - ۱۵:۰۰
پدیده مشهدمقابلگل گهر سیرجان
۲۸ ج - ۱۵:۳۰
البدر بندرکنگمقابلمس کرمان
۲۸ ج - ۱۵:۳۰
نفت اهوازمقابلبرق جدید شیراز

هفته سوم

مهر ۱۳۹۶

۲۴ د - ۱۵:۴۵
گل گهر سیرجان0-0نفت اهواز
گزارش بازی
۲۴ د - ۱۵:۱۵
ذوب آهن اصفهان0-1پدیده مشهد
گزارش بازی
۲۴ د - ۱۵:۰۰
شاهین بوشهر0-0ستارگان گرگان
گزارش بازی
۲۲ ش - ۱۵:۰۰
فولاد خوزستان1-2تراکتورسازی تبریز
گزارش بازی
۲۱ ج - ۱۵:۱۵
برق جدید شیراز1-1مس کرمان
گزارش بازی
۲۰ پ - ۱۵:۱۵
البدر بندرکنگ3-1سپاهان اصفهان
گزارش بازی

هفته دوم

مهر ۱۳۹۶

۱۲ چ - ۱۶:۰۰
تراکتورسازی تبریز0-2البدر بندرکنگ
گزارش بازی
۱۲ چ - ۱۵:۴۵
پدیده مشهد0-1شاهین شهرداری بوشهر
گزارش بازی
۱۲ چ - ۱۵:۴۵
گل گهر سیرجان0-3ذوب آهن اصفهان
گزارش بازی
۱۲ چ - ۱۵:۴۵
سپاهان اصفهان2-0برق جدید شیراز
گزارش بازی
۱۲ چ - ۱۵:۳۰
نفت اهواز0-1مس کرمان
گزارش بازی
۲۵ س - ۱۶:۰۰
ستارگان گرگان1-1فولاد خوزستان
گزارش بازی

هفته اول

مهر ۱۳۹۶

۰۹ ی - ۱۵:۳۰
فولاد خوزستان1-0پدیده مشهد
گزارش بازی
۰۵ چ - ۱۶:۰۰
ذوب آهن اصفهان3-2نفت اهواز
گزارش بازی
۰۵ چ - ۱۵:۴۵
مس کرمان1-3سپاهان اصفهان
گزارش بازی
۰۳ د - ۱۶:۰۰
شاهین شهرداری بوشهر1-1گل گهر سیرجان
گزارش بازی
۰۳ د - ۱۵:۳۰
البدر بندرکنگ3-2ستارگان گرگان
گزارش بازی
۰۲ ی - ۱۶:۰۰
برق جدید شیراز0-3تراکتورسازی تبریز
گزارش بازی