برنامه و نتایج لیگ برتر فوتبال جوانان کشور

هفته بیست و دوم

اسفند ۱۳۹۶

۲۵ ج - ۱۴:۰۰
مس کرمانمقابل تراکتور سازی
گزارش بازی
۲۳ چ - ۱۴:۰۰
برق شیراز0-3ستارگان گرگان
گزارش بازی
۲۳ چ - ۱۴:۰۰
شاهین بوشهر0-3ذوب آهن اصفهان
گزارش بازی
۲۳ چ - ۱۴:۰۰
البدر بندرکنگ0-3پدیده مشهد
گزارش بازی
۲۳ چ - ۱۴:۰۰
فولاد خوزستان1-3گل گهر سیرجان
گزارش بازی
۲۳ چ - ۱۴:۰۰
سپاهان4-0نفت اهواز
گزارش بازی

هفته بیست و یکم

اسفند ۱۳۹۶

۱۸ ج - ۱۴:۱۵
گل گهر سیرجان1-1البدر بندرکنگ
گزارش بازی
۱۸ ج - ۱۴:۱۵
پدیده مشهد0-3برق جدید شیراز
گزارش بازی
۱۸ ج - ۱۴:۱۵
نفت اهواز0-1شاهین شهرداری بوشهر
گزارش بازی
۱۸ ج - ۱۴:۱۵
ستارگان گرگان0-3مس کرمان
گزارش بازی
۱۸ ج - ۱۴:۱۵
ذوب آهن اصفهان0-1فولاد خوزستان
گزارش بازی
۱۸ ج - ۱۴:۱۵
تراکتور سازی تبریز0-2سپاهان اصفهان
گزارش بازی

هفته بیستم

اسفند ۱۳۹۶

۱۱ ج - ۱۴:۳۰
البدر بندرکنگ3-2ذوب آهن اصفهان
گزارش بازی
۱۱ ج - ۱۴:۳۰
برق جدید شیراز1-4گل گهر سیرجان
گزارش بازی
۱۱ ج - ۱۴:۳۰
نفت اهواز0-2تراکتور سازی تبریز
گزارش بازی
۱۱ ج - ۱۴:۳۰
شاهین شهرداری بوشهر0-2فولاد خوزستان
گزارش بازی
۱۱ ج - ۱۴:۳۰
مس کرمان 2-1پدیده مشهد
گزارش بازی
۱۱ ج - ۱۴:۳۰
سپاهان اصفهان1-0ستارگان گرگان
گزارش بازی

هفته نوزدهم

اسفند ۱۳۹۶

۰۳ پ - ۱۴:۳۰
شاهین شهرداری بوشهر2-0البدر بندرکنگ
گزارش بازی
۰۳ پ - ۱۴:۳۰
ذوب آهن اصفهان 4-0برق جدید شیراز
گزارش بازی
۰۳ پ - ۱۴:۳۰
فولاد خوزستان1-2نفت اهواز
گزارش بازی
۰۳ پ - ۱۴:۱۵
ستارگان گرگان0-1تراکتور سازی تبریز
گزارش بازی
۰۳ پ - ۱۴:۱۵
پدیده مشهد0-1سپاهان اصفهان
گزارش بازی
۰۳ پ - ۱۴:۱۵
گل گهر سیرجان0-3مس کرمان
گزارش بازی

هفته هجدهم

بهمن ۱۳۹۶

۲۷ ج - ۱۴:۴۵
برق جدید شیراز0-1شاهین شهرداری بوشهر
گزارش بازی
۲۶ پ - ۱۴:۴۵
البدر بندرکنگ1-5فولاد خوزستان
گزارش بازی
۲۶ پ - ۱۴:۱۵
سپاهان اصفهان2-1گل گهر سیرجان
گزارش بازی
۲۶ پ - ۱۴:۱۵
تراکتور سازی تبریز1-4پدیده مشهد
گزارش بازی
۲۶ پ - ۱۴:۱۵
نفت اهواز 2-0ستارگان گرگان
گزارش بازی
۲۶ پ - ۱۴:۱۵
مس کرمان1-1ذوب آهن اصفهان
گزارش بازی

هفته هفدهم

بهمن ۱۳۹۶

۱۹ پ - ۱۴:۱۵
البدر بندرکنگ1-2 نفت اهواز
گزارش بازی
۱۹ پ - ۱۴:۰۰
فولاد خوزستان1-0برق جدید شیراز
گزارش بازی
۱۹ پ - ۱۴:۰۰
گل گهر سیرجان0-3تراکتور سازی تبریز
گزارش بازی
۱۹ پ - ۱۴:۰۰
شاهین شهرداری بوشهر1-1مس کرمان
گزارش بازی
۱۹ پ - ۱۴:۰۰
پدیده مشهد1-2ستارگان گرگان
گزارش بازی
۱۹ پ - ۱۴:۰۰
ذوب آهن اصفهان0-1سپاهان اصفهان
گزارش بازی

هفته شانزدهم

بهمن ۱۳۹۶

۱۲ پ - ۱۴:۱۵
سپاهان اصفهان0-0شاهین شهرداری بوشهر
گزارش بازی
۱۲ پ - ۱۴:۱۵
مس کرمان1-2فولاد خوزستان
گزارش بازی
۱۲ پ - ۱۴:۰۰
برق جدید شیراز0-1البدربندرکنگ
گزارش بازی
۱۲ پ - ۱۴:۰۰
تراکتور سازی تبریز0-1ذوب آهن اصفهان
گزارش بازی
۱۲ پ - ۱۴:۰۰
نفت اهواز1-1پدیده مشهد
گزارش بازی
۱۲ پ - ۱۴:۰۰
ستارگان گرگان3-6گل گهر سیرجان
گزارش بازی

هفته پانزدهم

بهمن ۱۳۹۶

۰۵ پ - ۱۴:۰۰
البدر بندرکنگ0-3مس کرمان
گزارش بازی
۰۵ پ - ۱۴:۰۰
برق جدید شیراز0-1نفت اهواز
گزارش بازی
۰۵ پ - ۱۴:۰۰
فولاد خوزستان1-0سپاهان اصفهان
گزارش بازی
۰۵ پ - ۱۳:۴۵
شاهین شهرداری بوشهر2-1تراکتور سازی تبریز
گزارش بازی
۰۵ پ - ۱۳:۴۵
گل گهر سیرجان1-3پدیده مشهد
گزارش بازی
۰۵ پ - ۱۳:۴۵
ذوب آهن اصفهان0-4ستارگان گرگان
گزارش بازی

هفته چهاردهم

دی ۱۳۹۶

۲۸ پ - ۱۴:۰۰
سپاهان اصفهان2-1البدر بندرکنگ
گزارش بازی
۲۸ پ - ۱۴:۰۰
مس کرمان2-1 برق جدید شیراز
گزارش بازی
۲۸ پ - ۱۴:۰۰
تراکتور سازی تبریز0-1فولاد خوزستان
گزارش بازی
۲۸ پ - ۱۴:۰۰
ستارگان گرگان1-1شاهین شهرداری بوشهر
گزارش بازی
۲۸ پ - ۱۴:۰۰
نفت اهواز0-1گل گهر سیرجان
گزارش بازی
۲۸ پ - ۱۴:۰۰
پدیده مشهد0-2ذوب آهن اصفهان
گزارش بازی

هفته سیزدهم

دی ۱۳۹۶

۱۲ س - ۱۴:۰۰
برق جدید شیراز0-3سپاهان اصفهان
گزارش بازی
۰۶ چ - ۱۴:۰۰
مس کرمان0-2نفت اهواز
گزارش بازی
۰۶ چ - ۱۳:۴۵
البدر بندرکنگ3-4تراکتورسازی تبریز
گزارش بازی
۰۶ چ - ۱۳:۴۵
ذوب آهن اصفهان0-0گل گهر سیرجان
گزارش بازی
۰۶ چ - ۱۳:۴۵
شاهین شهرداری بوشهر1-0پدیده مشهد
گزارش بازی
۰۶ چ - ۱۳:۴۵
فولاد خوزستان0-0ستارگان گرگان
گزارش بازی

هفته دوازدهم

آذر ۱۳۹۶

۲۹ چ - ۱۴:۰۰
گل گهر سیرجان0-3شاهین شهرداری بوشهر
گزارش بازی
۲۹ چ - ۱۴:۰۰
تراکتورسازی تبریز3-0برق جدید شیراز
گزارش بازی
۲۹ چ - ۱۴:۰۰
ستارگان گرگان1-4البدر بندرکنگ
گزارش بازی
۲۹ چ - ۱۳:۴۵
سپاهان اصفهان0-2مس کرمان
گزارش بازی
۲۹ چ - ۱۳:۴۵
پدیده مشهد0-3فولاد خوزستان
گزارش بازی
۲۹ چ - ۱۳:۴۵
نفت اهواز0-1ذوب آهن اصفهان
گزارش بازی

هفته یازدهم

آذر ۱۳۹۶

۲۱ س - ۱۴:۰۰
ذوب آهن اصفهان2-2شاهین بوشهر
گزارش بازی
۲۱ س - ۱۴:۰۰
تراکتورسازی تبریز0-1مس کرمان
گزارش بازی
۲۱ س - ۱۴:۰۰
ستارگان گرگان1-0برق جدید شیراز
گزارش بازی
۲۱ س - ۱۴:۰۰
گل گهر سیرجان1-3فولاد خوزستان
گزارش بازی
۲۱ س - ۱۴:۰۰
نفت اهواز0-0سپاهان اصفهان
گزارش بازی
۲۱ س - ۱۴:۰۰
پدیده مشهد1-4البدر بندرکنگ
گزارش بازی

هفته دهم

آذر ۱۳۹۶

۱۴ س - ۱۴:۰۰
سپاهان اصفهان2-1تراکتورسازی تبریز
گزارش بازی
۱۴ س - ۱۴:۰۰
فولاد خوزستان1-2ذوب آهن اصفهان
گزارش بازی
۱۴ س - ۱۴:۰۰
مس کرمان0-1ستارگان گرگان
گزارش بازی
۱۴ س - ۱۴:۰۰
شاهین بوشهر2-1نفت اهواز
گزارش بازی
۱۴ س - ۱۴:۰۰
البدر بندرکنگ0-0گل گهر سیرجان
گزارش بازی
۱۴ س - ۱۴:۰۰
برق جدید شیراز1-2پدیده مشهد
گزارش بازی

هفته نهم

آذر ۱۳۹۶

۰۸ چ - ۱۴:۰۰
پدیده مشهد1-2مس کرمان
گزارش بازی
۰۸ چ - ۱۴:۰۰
ستارگان گرگان0-5سپاهان اصفهان
گزارش بازی
۰۸ چ - ۱۴:۰۰
گل گهر سیرجان1-0برق جدید شیراز
گزارش بازی
۰۸ چ - ۱۴:۰۰
ذوب آهن اصفهان1-1 البدر بندرکنگ
گزارش بازی
۰۸ چ - ۱۴:۰۰
تراکتور سازی تبریز0-1نفت اهواز
گزارش بازی
۰۸ چ - ۱۴:۰۰
فولاد خوزستان2-1شاهین شهرداری بوشهر
گزارش بازی

هفته هشتم

آذر ۱۳۹۶

۰۲ پ - ۱۴:۱۵
البدر بندرکنگ1-1شاهین بوشهر
گزارش بازی
۰۱ چ - ۱۴:۱۵
تراکتورسازی تبریز1-3ستارگان گرگان
گزارش بازی

آبان ۱۳۹۶

۳۰ س - ۱۴:۱۵
نفت اهواز2-4فولاد خوزستان
گزارش بازی
۳۰ س - ۱۴:۱۵
برق جدید شیراز2-2ذوب آهن اصفهان
گزارش بازی
۳۰ س - ۱۴:۱۵
مس کرمان1-0گل گهر سیرجان
گزارش بازی
۳۰ س - ۱۴:۱۵
سپاهان اصفهان2-1 پدیده مشهد
گزارش بازی

هفته هفتم

آبان ۱۳۹۶

۲۳ س - ۱۴:۱۵
ذوب آهن اصفهان1-0مس کرمان
گزارش بازی
۲۲ د - ۱۴:۴۵
ستارگان گرگان0-1نفت اهواز
گزارش بازی
۲۲ د - ۱۴:۱۵
فولاد خوزستان3-1 البدر بندرکنگ
گزارش بازی
۲۲ د - ۱۴:۱۵
پدیده مشهد2-2تراکتورسازی تبریز
گزارش بازی
۲۲ د - ۱۴:۱۰
گل گهر سیرجان1-3سپاهان اصفهان
گزارش بازی
۲۲ د - ۱۴:۰۰
شاهین بوشهر1-0برق جدید شیراز
گزارش بازی

هفته ششم

آبان ۱۳۹۶

۱۴ ی - ۱۵:۰۰
مس کرمان0-2شاهین بوشهر
گزارش بازی
۱۳ ش - ۱۵:۰۰
برق جدید شیراز1-2فولاد خوزستان
گزارش بازی
۱۳ ش - ۱۴:۴۵
نفت اهواز0-1البدر بندرکنگ
گزارش بازی
۱۳ ش - ۱۴:۴۵
سپاهان اصفهان1-0ذوب آهن اصفهان
گزارش بازی
۱۳ ش - ۱۴:۳۰
تراکتورسازی تبریز0-5گل گهر سیرجان
گزارش بازی
۱۳ ش - ۱۴:۳۰
ستارگان گرگان1-0پدیده مشهد
گزارش بازی

هفته پنجم

آبان ۱۳۹۶

۰۶ ش - ۱۵:۰۰
پدیده مشهد1-3نفت اهواز
گزارش بازی
۰۶ ش - ۱۴:۴۵
شاهین بوشهر0-1سپاهان اصفهان
گزارش بازی
۰۶ ش - ۱۴:۳۰
البدر بندرکنگ1-0برق جدید شیراز
گزارش بازی
۰۶ ش - ۱۴:۳۰
ذوب آهن اصفهان1-2تراکتورسازی تبریز
گزارش بازی
۰۶ ش - ۱۴:۳۰
فولاد خوزستان1-2مس کرمان
گزارش بازی
۰۶ ش - ۱۴:۳۰
گل گهر سیرجان1-0ستارگان گرگان
گزارش بازی

هفته چهارم

مهر ۱۳۹۶

۳۰ ی - ۱۵:۳۰
تراکتورسازی تبریز0-1شاهین بوشهر
گزارش بازی
۳۰ ی - ۱۵:۳۰
سپاهان اصفهان3-4فولاد خوزستان
گزارش بازی
۳۰ ی - ۱۵:۱۵
ستارگان گرگان0-2ذوب آهن اصفهان
گزارش بازی
۳۰ ی - ۱۵:۰۰
پدیده مشهد2-3گل گهر سیرجان
گزارش بازی
۲۸ ج - ۱۵:۳۰
مس کرمان0-2البدر بندرکنگ
گزارش بازی
۲۸ ج - ۱۵:۳۰
نفت اهواز0-0برق جدید شیراز
گزارش بازی

هفته سوم

مهر ۱۳۹۶

۲۴ د - ۱۵:۴۵
گل گهر سیرجان0-0نفت اهواز
گزارش بازی
۲۴ د - ۱۵:۱۵
ذوب آهن اصفهان0-1پدیده مشهد
گزارش بازی
۲۴ د - ۱۵:۰۰
شاهین بوشهر0-0ستارگان گرگان
گزارش بازی
۲۲ ش - ۱۵:۰۰
فولاد خوزستان1-2تراکتورسازی تبریز
گزارش بازی
۲۱ ج - ۱۵:۱۵
برق جدید شیراز1-1مس کرمان
گزارش بازی
۲۰ پ - ۱۵:۱۵
البدر بندرکنگ3-1سپاهان اصفهان
گزارش بازی

هفته دوم

مهر ۱۳۹۶

۱۲ چ - ۱۶:۰۰
تراکتورسازی تبریز0-2البدر بندرکنگ
گزارش بازی
۱۲ چ - ۱۵:۴۵
پدیده مشهد0-1شاهین شهرداری بوشهر
گزارش بازی
۱۲ چ - ۱۵:۴۵
گل گهر سیرجان0-3ذوب آهن اصفهان
گزارش بازی
۱۲ چ - ۱۵:۴۵
سپاهان اصفهان2-0برق جدید شیراز
گزارش بازی
۱۲ چ - ۱۵:۳۰
نفت اهواز0-1مس کرمان
گزارش بازی

اسفند ۱۳۹۶

۲۹ س - ۱۶:۰۰
ستارگان گرگان1-1فولاد خوزستان
گزارش بازی

هفته اول

مهر ۱۳۹۶

۰۹ ی - ۱۵:۳۰
فولاد خوزستان1-0پدیده مشهد
گزارش بازی
۰۵ چ - ۱۶:۰۰
نفت اهواز2-3ذوب آهن اصفهان
گزارش بازی
۰۵ چ - ۱۵:۴۵
مس کرمان1-3سپاهان اصفهان
گزارش بازی
۰۳ د - ۱۶:۰۰
شاهین شهرداری بوشهر1-1گل گهر سیرجان
گزارش بازی
۰۳ د - ۱۵:۳۰
البدر بندرکنگ3-2ستارگان گرگان
گزارش بازی
۰۲ ی - ۱۶:۰۰
برق جدید شیراز0-3تراکتورسازی تبریز
گزارش بازی