برنامه و نتایج لیگ برتر فوتبال نونهالان کشور

هفته چهاردهم

بهمن ۱۳۹۶

۱۳ ج - ۱۲:۰۰
نوین فولاد یزد0-3البدر بندرکنگ
گزارش بازی
۱۳ ج - ۱۲:۰۰
مس کرمان2-1ذوب آهن اصفهان
گزارش بازی
۱۳ ج - ۱۲:۰۰
پدیده سپاهان اصفهان0-0نوژن اصفهان
گزارش بازی

هفته دوازدهم

دی ۱۳۹۶

۲۹ ج - ۱۳:۳۰
البدر بندرکنگ0-نوژن اصفهان
گزارش بازی
۲۹ ج - ۱۳:۳۰
پدیده سپاهان اصفهان0-1مس رفسنجان
گزارش بازی
۲۹ ج - ۱۳:۳۰
نوین فولاد یزد0-5ذوب آهن اصفهان
گزارش بازی

هفته دهم

دی ۱۳۹۶

۰۱ ج - ۱۳:۱۵
البدر بندرکنگ0-0مس رفسنجان
گزارش بازی
۰۱ ج - ۱۳:۱۵
نوژن اصفهان1-2ذوب آهن اصفهان
گزارش بازی

آذر ۱۳۹۶

۳۰ پ - ۱۳:۱۵
نوین فولاد یزد0-1مس کرمان
گزارش بازی

هفته نهم

آذر ۱۳۹۶

۲۴ ج - ۱۴:۰۰
پدیده سپاهان1-1نوین فولاد یزد
گزارش بازی
۲۴ ج - ۱۴:۰۰
مس رفسنجان2-0نوژن اصفهان
گزارش بازی
۲۴ ج - ۱۴:۰۰
مس کرمان1-0البدر بندرکنگ
گزارش بازی

هفته هشتم

آذر ۱۳۹۶

۱۷ ج - ۱۴:۰۰
نوژن اصفهانمقابلمس کرمان
گزارش بازی
۱۵ چ - ۱۴:۰۰
ذوب آهن اصفهان3-0مس رفسنجان
گزارش بازی
۱۵ چ - ۱۴:۰۰
البدر بندرکنگ3-1پدیده سپاهان اصفهان
گزارش بازی

هفته هفتم

آذر ۱۳۹۶

۰۲ پ - ۱۴:۰۰
نوژن اصفهان0-1پدیده سپاهان
گزارش بازی
۰۲ پ - ۱۴:۰۰
ذوب آهن اصفهان0-2مس کرمان
گزارش بازی
۰۲ پ - ۱۴:۰۰
البدر بندرکنگ3-2نوین فولاد یزد
گزارش بازی

هفته ششم

آبان ۱۳۹۶

۲۷ ش - ۱۴:۰۰
پدیده سپاهان اصفهان0-5ذوب آهن اصفهان
گزارش بازی
۲۷ ش - ۱۴:۰۰
مس کرمان0-0مس رفسنجان
گزارش بازی
۲۵ پ - ۱۴:۰۰
نوین فولاد یزد0-1نوژن اصفهان
گزارش بازی

هفته پنجم

آبان ۱۳۹۶

۲۰ ش - ۱۵:۰۰
مس رفسنجان1-1پدیده سپاهان اصفهان
گزارش بازی
۲۰ ش - ۱۴:۳۰
ذوب آهن اصفهان2-3نوین فولاد یزد
گزارش بازی
۱۹ ج - ۱۴:۳۰
نوژن اصفهان0-2البدر بندرکنگ
گزارش بازی

هفته چهارم

آبان ۱۳۹۶

۱۲ ج - ۱۴:۳۰
پدیده سپاهان اصفهان0-6مس کرمان
گزارش بازی
۱۲ ج - ۱۴:۳۰
البدر بندرکنگ 1-2ذوب آهن اصفهان
گزارش بازی
۱۲ ج - ۱۴:۳۰
نوین فولاد یزد0-1مس رفسنجان
گزارش بازی

هفته سوم

آبان ۱۳۹۶

۰۵ ج - ۱۴:۳۰
ذوب آهن اصفهان0-0نوژن اصفهان
گزارش بازی
۰۵ ج - ۱۴:۳۰
مس کرمان1-2نوین فولاد یزد
گزارش بازی
۰۵ ج - ۱۴:۳۰
مس رفسنجان3-4البدر بندرکنگ
گزارش بازی

هفته دوم

مهر ۱۳۹۶

۲۸ ج - ۱۵:۱۵
نوین فولاد یزد0-1پدیده سپاهان اصفهان
گزارش بازی
۲۸ ج - ۱۵:۱۵
البدر بندرکنگ0-2مس کرمان
گزارش بازی
۲۸ ج - ۱۵:۰۰
نوژن اصفهان1-1مس رفسنجان
گزارش بازی

هفته اول

مهر ۱۳۹۶

۲۲ ش - ۱۵:۰۰
پدیده سپاهان اصفهان1-4البدر بندرکنگ
گزارش بازی
۲۲ ش - ۱۵:۰۰
مس رفسنجان1-4ذوب آهن اصفهان
گزارش بازی
۲۲ ش - ۱۵:۰۰
مس کرمان1-0نوژن اصفهان
گزارش بازی