جدول لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاههای کشور

هفته چهاردهم

اسفند ۱۳۹۶

۱۱ ج - ۱۴:۱۵
ذوب آهن اصفهانمقابلفجر سپاسی شیراز
گزارش بازی
۱۱ ج - ۱۴:۱۵
مس رفسنجان0-3البدر بندرکنگ
گزارش بازی
۱۱ ج - ۱۴:۱۵
حافظ شیراز0-3مس کرمان
گزارش بازی

هفته سیزدهم

اسفند ۱۳۹۶

۰۴ ج - ۱۴:۳۰
نوین فولاد یزد1-2مس رفسنجان
گزارش بازی
۰۴ ج - ۱۴:۳۰
مس کرمان 1-0ذوب آهن اصفهان
گزارش بازی
۰۴ ج - ۱۴:۳۰
البدر بندرکنگ1-1حافظ شیراز
گزارش بازی

هفته دوازدهم

بهمن ۱۳۹۶

۲۷ ج - ۱۴:۳۰
فجر سپاسی شیراز 0-3مس کرمان
گزارش بازی
۲۷ ج - ۱۴:۳۰
حافظ شیراز0-0نوین فولاد یزد
گزارش بازی
۲۷ ج - ۱۴:۳۰
ذوب آهن اصفهان 0-1البدر بندرکنگ
گزارش بازی

هفته یازدهم

بهمن ۱۳۹۶

۲۱ ش - ۱۴:۱۵
مس رفسنجان0-0حافظ شیراز
گزارش بازی
۲۰ ج - ۱۴:۰۰
نوین فولاد یزد0-4ذوب آهن اصفهان
گزارش بازی
۲۰ ج - ۱۲:۰۰
البدر بندرکنگ1-1فجر سپاسی شیراز
گزارش بازی

هفته دهم

بهمن ۱۳۹۶

۱۳ ج - ۱۴:۱۵
مس کرمان2-1البدر بندرکنگ
گزارش بازی
۱۳ ج - ۱۴:۰۰
ذوب آهن اصفهان3-1مس رفسنجان
گزارش بازی
۱۳ ج - ۱۴:۰۰
فجر سپاسی شیراز0-0نوین فولاد یزد
گزارش بازی

هفته نهم

بهمن ۱۳۹۶

۰۶ ج - ۱۴:۰۰
حافظ شیراز1-0ذوب اهن اصفهان
گزارش بازی
۰۶ ج - ۱۴:۰۰
مس رفسنجان1-2فجر سپاسی
گزارش بازی
۰۶ ج - ۱۴:۰۰
نوین فولاد یزد0-1مس کرمان
گزارش بازی

هفته هشتم

دی ۱۳۹۶

۳۰ ش - ۱۴:۰۰
مس کرمان1-1مس رفسنجان
گزارش بازی
۳۰ ش - ۱۴:۰۰
فجر شهید سپاسی4-2حافظ شیراز
گزارش بازی
۲۹ ج - ۱۴:۰۰
البدر بندرکنگ0-1نوین فولادیزد
گزارش بازی

هفته هفتم

دی ۱۳۹۶

۰۸ ج - ۱۴:۰۰
البدر بندرکنگ1-1مس رفسنجان
گزارش بازی
۰۸ ج - ۱۴:۰۰
مس کرمان3-1حافظ شیراز
گزارش بازی
۰۸ ج - ۱۴:۰۰
فجر سپاسی شیراز0-1ذوب آهن اصفهان
گزارش بازی

هفته ششم

دی ۱۳۹۶

۰۱ ج - ۱۴:۱۵
حافظ شیراز0-0البدر بندرکنگ
گزارش بازی
۰۱ ج - ۱۴:۰۰
مس رفسنجان0-1نوین فولاد یزد
گزارش بازی
۰۱ ج - ۱۴:۰۰
ذوب آهن اصفهان0-1مس کرمان
گزارش بازی

هفته پنجم

آذر ۱۳۹۶

۲۴ ج - ۱۴:۰۰
مس کرمان3-0فجرسپاسی شیراز
گزارش بازی
۲۴ ج - ۱۴:۰۰
البدر بندرکنگ1-0 ذوب آهن اصفهان
گزارش بازی
۲۴ ج - ۱۲:۰۰
نوین فولاد یزد4-2حافظ شیراز
گزارش بازی

هفته چهارم

آذر ۱۳۹۶

۱۷ ج - ۱۴:۰۰
ذوب آهن اصفهان0-2نوین فولاد یزد
گزارش بازی
۱۷ ج - ۱۴:۰۰
فجرسپاسی شیراز0-2 البدر بندرکنگ
گزارش بازی
۱۷ ج - ۱۴:۰۰
حافظ شیراز2-1مس رفسنجان
گزارش بازی

هفته سوم

آذر ۱۳۹۶

۰۹ پ - ۱۴:۰۰
مس رفسنجان0-2ذوب آهن اصفهان
گزارش بازی
۰۹ پ - ۱۴:۰۰
البدر بندرکنگ2-3مس کرمان
گزارش بازی
۰۹ پ - ۱۲:۰۰
نوین فولاد یزد1-1فجر سپاسی شیراز
گزارش بازی

هفته دوم

آذر ۱۳۹۶

۰۳ ج - ۱۴:۰۰
ذوب آهن اصفهان1-1حافظ شیراز
گزارش بازی
۰۳ ج - ۱۴:۰۰
فجر سپاسی شیراز1-0مس رفسنجان
گزارش بازی
۰۳ ج - ۱۴:۰۰
مس کرمان3-1نوین فولاد یزد
گزارش بازی

هفته اول

آبان ۱۳۹۶

۲۷ ش - ۱۴:۰۰
حافظ شیراز0-2فجر سپاسی شیراز
گزارش بازی
۲۵ پ - ۱۴:۳۰
نوین فولاد یزد3-1البدر بندرکنگ
گزارش بازی
۲۵ پ - ۱۴:۰۰
مس رفسنجان1-3مس کرمان
گزارش بازی
جدول لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاههای کشور