تساوی نوجوانان البدر مقابل مس کرمان

تیم نوجوانان البـــدر بنـــدرکنـــگ از رقـــابت های لیـگ بــرتــر فــوتبــال نوجوانان بــاشــگاه های کشـــور، از سـاعت ۱۴ امــروز دراستادیوم اختصاصی البدربندرکنگ مقــابــل

بیشتر بخوانید