برنامه بازی لیگ برتر نونهالان ایران گروه اول

تاریخخانهزمان/ نتیجهمیهمانورزشگاهشهرهفته
جمعه پانزدهم شهریورحافظ شیراز۱-۲البدر بندرکنگزرهیشیرازاول
جمعه پانزدهم شهریور ایستاتیس یزد۱-۳نوین فولاد یزدیزداول
جمعه پانزدهم شهریور مس رفسنجان۲-۱نوژن اصفهانشهدارفسنجاناول
جمعه بیست و دوم شهریورنوین فولاد یزد۰-۲مس کرمانکارگرانیزددوم
جمعه بیست و دوم شهریور البدر بندرکنگ۱-۴مس رفسنجاناختصاصیبندرکنگدوم
جمعه بیست و دوم شهریور نوژن اصفهان۰-۳ایستاتیس یزدآزادیخوراسگاندوم
جمعه بیست و دوم شهریور حافظ شیراز۰-۱پارس برازجانزرهیشیرازدوم
جمعه بیست و هشتم شهریورماهمس رفسنجان۱۶:۳۰حافظ شیرازشهدارفسنجانسوم
جمعه بیست و هشتم شهریورماه مس کرمان۱۶:۳۰نوژن اصفهاناختصاصیکرمانسوم
جمعه بیست و هشتم شهریورماه ایستاتیس یزد۱۶:۳۰البدر بندرکنگیزدسوم